Назад

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проектиБТПП информира, че Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с увреждания в обичайна работна среда чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.
 
Отпускат се средства по-три компонента:
 
1.    Изграждане на достъп до работните места на лицата с трайни увреждания – до 10 000 лв.;
 
2.    Приспособяване на работните места и осигуряване на специфични безопасни и здравословни условия на труд за лицата с трайни увреждания – до 4 000 лв.
 
3.    Оборудване/преоборудване на работни места за лицата с трайни увреждания – до 10 000 лв./6 000 лв.
 
Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл. 17, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона на интеграция на хората с увреждания.
 
Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител.
 
Срокът за подаване на документите е до 17:30 часа на 17.08.2015 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. „Софроний Врачански“ 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17:30 часа на 17.08.2015 г.
 
Необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят в интернет страницата на Агенцията – http://ahu.mlsp.government.bg/.
 
За допълнителна информация: тел.: 02/931 80 95

15.07.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад