Назад

Издаване на сертификати за форсмажор от БТППБългарската търговско-промишлена палата напомня, че издава сертификати за форсмажор на български търговци за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор, вследствие възникнала „непреодолима сила” (форсмажор). 
 
Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и др. 
 
Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните.
 
За установяване на „непреодолима сила”, трябва да са налице следните признаци:
- обстоятелства/събития, възникнали след сключване на договора;
- тези обстоятелства да са непредвидими или непредотвратими;
- от извънреден характер и
- да е налице причинна връзка между тях и невъзможността за изпълнение на договорното задължение.
 
Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмено заявление от български търговец, към което се прилагат следните документи:
- официален документ издаден от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. БТПП консултира търговците за това, кой независим орган удостоверява съответното възникнало непредвидимо обстоятелство, в зависимост от естеството му.;
- копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение;
- справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена в %,  или по друг начин, в зависимост от спецификата на договора.
 
Чрез издадените сертификати за форсмажор Палатата ефективно помага на фирмите и им спестява заплащане на неустойки.
 
Сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати и се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, поради стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им, както и позициите на търговските палати по света и съществуващата обичайната практика.
 
Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента. 
 
Палатата предлага на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори. 
Липсата на клауза за форсмажор в договора не е причина БТПП да откаже издаване на такъв сертификат.
 
Подробности: ТУК 
 
За допълнителна информация може да позвъните на тел. 8117476; 8117551, e-mail: z.georgieva@bcci.bg; atakar@bcci.bg . 
 

30.12.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад