Назад

БТПП стартира Втори конкурс за иновативен проект и иновативно предприятие 2014Българската търговско-промишлена палата стартира Вторият конкурс за най-добър иновативен проект и за най-успешно иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт през 2014г. Конкурсът се организира по инициатива на Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП, съвместно с EEN.
 
Отличените на първо място проекти/фирми в отделните категории ще бъдат наградени с Плакет на БТПП, а на второ и трето място - с грамоти, на специална церемония, която ще се състои през месец декември 2014 г., в присъствието на представители на медии, министерства, университети, браншови организации, предприемачи и др.
 
За участие в конкурса е необходимо да се представи кратка анотация на иновативния проект/ иновативното предприятие.
 
Анотацията за иновативен проект следва да изразява идеята на автора в синтезиран вид, да е написана в свободен текст на достъпен език, както и да е до пет стандартни страници формат А4, като към тях е възможно, по преценка на автора, да има до 5 приложения – чертежи, илюстрации 3D, таблици, диаграми и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите (виж приложението).
 
Анотацията за най-успешно иновативно предприятие следва да е до 12 стандартни страници формат А4 и да включва кратко описание на производствената листа на фирмата и по-конкретно: модели и чертежи на изделията с иновативен характер; какво е оборудването, с което те се произвеждат; какви са внедрените патенти и полезни модели от изобретатели от България и от чужбина, както и техни модели и чертежи и други сходни обстоятелства, упоменати в критериите (виж приложението).
 
Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в състaва на която са включени представители на научните среди и на бизнеса. Членовете на комисията ще подпишат специални декларации за конфиденциалност.
 
Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от Бюрото на Съвета по иновации и енергийна ефективност. Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени в срок до 17 часа на 31 октомври 2014 г./петък/ на вниманието на Мирослава Маркова – технически секретар на Съвета по иновации при БТПП, е-mаil: m.markova@bcci.bg., тел.: 02/8117 494.
 
Приложение:

18.09.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад