Назад

ДЕКЛАРАЦИЯ на Съвета на председателите на БТПП и на регионалните търговско-промишлени палати/камари, проведено на 24 март 2011 год. в гр. Видин.


 
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНОТО
СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ
                                                ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ
       Д Е К Л А Р А Ц И Я
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и регионалните търговско-промишлени палати/камари, като КОНСТАТИРАМЕ:
драстичното  увеличаване на таксите за битови отпадъци за фирмите в периода на продължаваща икономическа нестабилност, проблеми и затруднения в деловата  дейност,  
продължаващото неизпълнение на съгласуваната между социалните партньори мярка (включена за изпълнение в Решение № 180/2010 г. на Министерски съвет), 
НЕ ПРИЕМАМЕ  като основание за неизпълнение на посочената мярка изтъквания от представители на държавната власт аргумент за липса на пълно съгласие между социалните партньори  по методиката за изчисляване на таксата за битови отпадъци,
Н А С Т О Я В А М Е  З А:
НОРМАТИВНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ  ОТПАДЪЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ,  СЧИТАНО ОТ НАЧАЛОТО НА 2011 г.  до  възстановяване на икономическите възможности на предприемачеството на нивото отпреди началото на икономическата криза.
НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА  БАЗА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСАТА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ САМО ВЪЗ ОСНОВА НА КОЛИЧЕСТВОТО,  събрани битови отпадъци, при утвърдена методология за изчисляване на тази такса, съобразена с добрите европейски практики.
Настоящата декларация е приета на редовно заседание на Съвета на БТПП и на регионалните търговско-промишлени палати/камари, проведено на 24 март 2011 год. в гр. Видин.
За БТПП и Регионалните търговско-промишлени палати/камари:
ЦВЕТАН  СИМЕОНОВ -
ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  БТПП


24.03.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад