Назад

АРБИТРАЖНИЯТ СЪД ПРИ БТПП отчете 51 % приключени спорове в най-кратките 6 и 9 месечни срокове

Най-значително събитие е въвеждането на новата електронна програма за дистанционен достъп до електронните досиета по делата


 

На проведеното  годишно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП за 2010 година беше отчетено запазване на тенденцията за  нарастване броя на делата. При сравнение с конкурентните  арбитражни институции  в България, АС при БТПП отчита многократно /в десетки пъти/ надвишаване   броя на делата . Същото е съотношението със сродните арбитражи на страните от близки по политическа обстановка и икономически процеси държави като Полша, Унгария, Турция и други.

Образувани са 29 международни и 735 вътрешни арб.дела. Увеличенито  на международните дела е с около 3%, а на вътрешните с около 10% в сравнение с 2009 г.

Предявените претенции са за  повече от 21 000 000 евро и 160 000 000 лева.

Приключените през 2010 г. са в по-голямата си част /около 51%/  в най-кратките /6- и 9- месечни/  срокове.

Най-значително събитие през отчетната година беше въвеждането на новата електронна програма за обработка на делата, чрез която се предоставя възможност  за дистанционен достъп до електронното досие на делото не само от арбитрите  и  вещите лица, но и от  представителите на страните по делата. Усъвършенстването на електронния достъп до делата е първата стъпка към въвеждането на електронния арбитраж, основата на чиято нормативна уредба беше поставена с приемането на Правилника за електронен арбитраж. По този начин АС при БТПП се нарежда на второ място в Европа след Арб.съд в Чехия, въвел пръв най- модерните технологии в работата си.

Българската търговско-промишлена палата продължава политиката на частично финансиране разглеждането на делата с малък интерес в Арбитражния съд за сметка на други източници, с което би следвало да се повиши интереса към арбитража. Така към предимствата на ниските разходи се прибавя възможността малките и средни предприятия да получат достъп до правосъдие, което се осъществува от елитните юристи на България, което иначе не биха могли да си позволят нито в държавния съд, нито да ги наемат като адвокати.

Отчетените резултати през 2010 г. налагат извода, че все повече  нараства доверието  на правните субекти в България, а и в чужбина - търговските дружества, физически лица и др., към правораздаването, осъществявано от Арбитражния съд при БТПП, утвърждавайки позициите му на модерна, обективно правораздаваща  институция.


18.03.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад