Назад

Изследване по проект „Наука и бизнес”: Липсата на информация е най-голямата слабост на националните програми за насърчаване на иновациитеСнимка: © Констанца Григорова, Computerworld България
На 27 май се проведе кръгла маса „Наука и бизнес”. В рамките на събитието бяха представени резултатите от представително проучване „Изследване и анализ на нивото на подготвеност на представителите на академичните и научни институции и бизнеса за съвместна високотехнологична и иновативна научно-изследователска дейност”.  Изследването е реализирано от Министерство на образованието и науката  в изпълнение на проект „Наука и бизнес”*.
 
Една от основните цели на проекта е  създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и създаването на устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието” – учените, научните изследвания и тяхната реализация.
 
 
Представеният сравнителен анализ показва нагласата на търговските дружества, от една страна, и на научните и изследователски организации, от друга. От него е видно че:
 
  • Половината от научните организации имат специален бюджет за научно-изследователска и развойна дейност спрямо едва 3,8% от бизнеса;
  • Академичните среди са убедени в потребността от сътрудничество между науката и бизнеса. 80% от фирмите считат, че няма такава потребност;
  • И при бизнеса, и в научните среди сътрудничеството обикновено е по конкретни въпроси и проблеми. Водещи са личните контакти и информацията в интернет;
  • Бизнесът е с подчертано нисък капацитет за проектна дейност. Въпреки това обаче, компаниите не търсят разширяване на потенциала си чрез сътрудничество с релевантни научни звена;
  • За всички липсата на информация е най-голямата слабост на националните програми и мерки за насърчаване на иновациите;
  • Пазарното мислене не е присъщо на академичните кадри, което е една от причините за слабата приложимост на научните им продукти.

 

След изложения анализ бе проведена дискусия, в която като представител на БТПП участва Маргарита Дамянова, директор в Палатата. Изтъкната бе необходимостта от  партньорство между науката и бизнеса, което  ще облекчи трансфера на знания и практики за търговска реализация и ще допринесе за по-добро хармонизиране с потребностите  на пазара на труда и за повече работни места на квалифицираните човешки ресурси, до повишаване на международната конкурентноспособност на българските предприятия и научни организации.
 
Функциониращата вече Националната платформа-портал „Наука-бизнес” предлага уникални възможности за установяване на контакти и сътрудничество в регионален, национален и международен план.
 
Активизиране на връзките между научноизследователските организации и промишлеността, основно секторите на икономиката с по-интензивно ползване на знания, би осигурило по-добро качество и повишаване на експортния потенциал на иновативните стоки в сектора.
 
------------------
* Проект „Наука и бизнес” стартира през 2011 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05-001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

29.05.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад