Назад

Втора среща по проект PLATO 
На 25 февруари 2011 г. се състоя втората среща по проект „PLATO”, на тема „Възможности за финансиране на МСП от европейските фондове”, като домакин на срещата бе една от фирмите участници в PLATO - Компас ЕООД.
Лектор на семинара беше г-н Тодор Велев, Управител на фирма Перфект Плюс и Преподавател в Стопански факултет на Софийски Университет, Технически Университет–София и УНСС-София. Участвал в проектирането и изпълнението на множество проекти с национален и международен обхват по предприсъединителните, оперативните и общоевропейските фондове. Ръководител на редица научно изследователски и приложни проекти в частния и държавния сектор, в сферата  на информационните технологии и  маркетинга.
Присъстващите бяха запознати с възможностите за финансиране на проекти за МСП, при които кандидатстването се извършва директно към Европейската Комисия. Беше поставен акцент върху две от програмите на ЕС - „Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности” (2007 - 2013) и  „Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации” (2007-2013), които допринасят за развитието на научно изследователската и иновативна дейност и конкурентоспособността на пазара на ЕС.
Благодарение на обучението, участниците получиха обща представа за главните елементи, на които трябва да се наблегне при кандидатстване по програми на ЕС: критерии за допустимост на бенефициентите, бюджет на програмите, допустими дейности, допустими разходи, съфинансиране, разпределение на плащанията, извършвани от страна Европейската комисия и др.

25.02.2011 г.
Назад