Назад

Позиция на БТПП по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (сигн.№ 154-01-7)

След проведена среща в Парламента с вносителите на законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (сигн.№ 154-01-7) председателят на БТПП Цветан Симеонов изпрати ПОЗИЦИЯ на Палатата по законопроекта


Представяме пълния текст на позицията, която освен до народните представители от ПГ на ГЕРБ 41-во НАРОДНО СЪБРАНИЕ, господата Евгени Стоев, Стефан Господинов и Диан Червенкондев, беше изпратена и до Председателя на Асоциацията на банките в България г-жа Виолина Маринова  
                                                                     

 УВАЖАЕМИ Г-ДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 Българска търговско-промишлена палата (БТПП) благодари за възможността да се запознае с Вашата идея и подкрепя намерението Ви за усъвършенстване на уредбата чрез  изменение и допълнение на Закона за кредитните институции, тъй като очаква с тези промени да се облекчи бизнеса чрез регламентиране на възможността за предсрочно изплащане на задълженията по кредити, без начисляване на наказателни такси.

Възможно е да се очаква, че премахването на наказателните такси ще стимулира и конкуренцията между банките и ще насърчи пазарното съревнование за предоставяне на по-изгодни за потребителите – предприятия или граждани, кредитни продукти. В този смисъл предлаганите промени могат да бъдат от полза, както за кредитополучателите, така и за самите банки.

Като предложение към вносителите на законопроекта, БТПП счита за необходимо  извършване на оценка на въздействието от прилагането на предложените промени по отношение и на другата страна в правоотношенията – банките, и в частност изясняване действието на новия закон спрямо вече възникналите правоотношения. Считаме, че уредбата трябва да произведе действие за в бъдеще, защото банките ще атакуват евентуално придадена обратна сила на нормите, заради нарушаване на принципа за недопускане обратно действие на норми, които утежняват (правят по-неблагоприятно) положението на гражданскоправни субекти.

БТПП препоръча да се уреди нормативно и премахване на ограниченията при хипотезите на рефинансиране на кредитите, което също ще бъде положителна мярка за бизнеса и вероятно ще насърчи конкуренцията.

      Считаме за необходимо и изразяваме готовност да участваме в едно по-широко обсъждане на предлаганите законодателни промени с включване на представители на Асоциацията на банките в България, както и на други организации и експерти. 
10.02.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад