Назад

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНа основание чл.11, ал. 2 във връзка с чл.1, ал. 2 от Постановление № 69 на МС от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, Българската търговско-промишлена палата, със седалище гр. София и адрес на управление и кореспонденция гр. София 1058, ул. „Искър” №  9, тел.: (02) 8117 400, факс: (02) 987 32 09, e-mail: mtancheva@bcci.bg, bcci_projects@bcci.bg , лице за контакт: Мариана Танчева, на длъжност „Ръководител на проекта”, тел.: (02) 8117 508, в качеството си на бенефициент по проект “LAUNCHING (G)LOCAL LEVEL HERITAGE ENTREPRENEURSHIP: STRATEGIES AND TOOLS TO UNITE FORCES, SAFEGUARD THE PLACE, MOBILIZE CULTURAL VALUES, DELIVER THE EXPERIENCE”, акроним  „SAGITTARIUS”, реф.№ SEE/B/0016/4.3/X, съфинансиран от оперативна програма ”Югоизточна Европa”, обявява процедура за определяне на изпълнител „избор с публична покана” с обект „предоставяне на услуги”.

Предмет на процедурата за избор на изпълнител е Изработване на рекламен филм на английски език с цел капитализиране на резултатите по проект  “LAUNCHING (G)LOCAL LEVEL HERITAGE ENTREPRENEURSHIP: STRATEGIES AND TOOLS TO UNITE FORCES, SAFEGUARD THE PLACE, MOBILIZE CULTURAL VALUES, DELIVER THE EXPERIENCE”, акроним  „SAGITTARIUS”, реф.№ SEE/B/0016/4.3/X, съфинансиран от оперативна програма ”Югоизточна Европa”.

Публичната покана и документацията са публикувани на следните интернет адреси: http://www.eufunds.bg, www.bcci.bg.

Документите можете да изтеглите от ТУК.
Обявата е публикувана на 10.01.2014 г.

Офертите се подават на адрес:
гр. София 1058, ул. „Искър” №   9, ет.2, стая 204 всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.
Краен срок за получаване на оферти - 16:00 ч. на 24.01.2014 г.


10.01.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад