Назад

Кръгла маса „Управлението на еврофондовете – към ефективни решения? Споразумение за партньорство България – ЕК 2014 – 2020

По повод Третата дискусия от цикъла, посветена на Споразумението за партньорство с ЕК за периода 2014 – 2020 г., която се състоя в хотел „Хилтън“, БТПП приветства настойчивостта, с която се работи по изясняване на недостатъците в уредбата, касаеща управлението и усвояването на средствата от европейските фондове в България. Позицията на Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ, до голяма степен отразява негативния опит и вижданията за отстраняване на тези недостатъци. Рамката, начертана от председателя на Съвета по членство в ЕС, национални приоритети и европейски фондове на НС на БСП Атанас Папаризов заслужава подкрепа, защото са откроени важни недостатъци на сега действащите процедури. 
 
Що се отнася до създаването на агенция, намираме идеята за положителна, но не бихме желали това да става в добавка на вече съществуващата администрация. Затова ще подкрепим създаването на такава агенция само при условие, че е за сметка на съкращаване на немалките отдели в различните министерства и ведомства. 
 
Особено важно е, когато се пише закона за управлението на еврофондовете, да се ограничи обсега му само до процедури за усвояването на фондовете и да се запише изрично в него, че всички други институти на правото, свързани с реализирането и отчитането на проекти, в т.ч. и  уредбата на работни заплати и административни процедури за обжалване, да бъдат тълкувани от компетентните органи и уредбата им да остане така както е в нормативните актове, а не да се прави преуреждане в закона. Класически пример е възражение на МРРБ, с което се прави опит за отклонение от уредбата на работната заплата в Кодекса на труда като се изключи ДМС. Нормативните актове са категорични: и основното,  и допълнителното възнаграждение са работна заплата и следва да се третират като такива, още повече когато за тях са внесени съответните данъци, социални, здравни и други задължения към бюджета. Не е работа нито на управляващите органи, нито на лицата които се занимават с тези проекти да променят нормативната уредба в други закони или да правят специални правила за проектите.
 
Добро предложение е и това че се предвижда възможност за претендиране на лихви, когато има забавяне на плащанията, но БТПП счита, че това трябва задължително да се свърже с търсене на отговорност от съответните виновни за такова забавяне служители на администрацията. В противен случай, при липсата на такова възмездие за тяхното некоректно отношение, държавата ще бъде натоварена с много допълнителни разходи, вместо да се постигне ефекта за ускоряване на разглеждане на документите и разплащанията. Още повече, че в много случаи всякакви такива забавяния са предпоставка, а не рядко и средство за натиск върху фирмите с оглед извличане на неполагащи се облаги.
 

13.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад