Назад

Проведе се Общото събрание на Международната организация на работодателите

В Женева, Швейцария се проведе Общото събрание на Международната организация на работодателите (МОР). В рамките на заседанието бяха обсъдени вътрешноорганизационни въпроси, свързани със стратегията за развитие на организацията, финансирането и усъвършенстването на взаимодействието с членовете.
 
С оглед подобряване на ефективността на работата на МОР беше прието решение за създаване на пет постоянно действащи работни групи:
Индустриални отношения, Устойчиво развитие, Корпоративна социална отговорност и права на човека и фирмите, Заетост, Социална защита.
 
Като нов член на МОР беше приета Асоциацията на албанския бизнес - Бизнес Албания. Същевременно беше прието и решение за прекратяване на членството на Конфедерацията на литовските индустриалци и на Федерацията на частните предприемачи в Руанда, поради неплащане на членски внос.
 
Общото събрание удължи мандата на действащия президент на организацията Тан Шри Дато Азман (Малайзия) с 1 година, тъй като през 2014 година изтича мандата на изпълнителния вицепрезидент на МОР Даниел Фунес. Съгласно действащата ротация по континенти, Даниел Фунес е предложен за поста президент за следващия 3-годишен мандат. Беше одобрено предложението изпълнителният вицепрезидент на МОР Даниел Фунес да започне своя мандат като президент на МОР през 2014 г.
 
В двустранна среща, главният секретар на БТПП Васил Тодоров, представляващ на форума на МОР в Женева Асоциацията на организациите на българските работодатели, запозна бъдещия президент на МОР Даниел Фунес с направените промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.
 
Даниел Фунес изрази принципно несъгласие с текстовете, предвиждащи обявяване на имуществото на членовете на управителни и контролни органи на работодателските организации, членуващи в Националния съвет за тристранно сътрудничество и ги определи като нарушение на принципа на независимост на работодателските организации, който е приет и съблюдаван като световен стандарт.
 

04.06.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад