Назад

Глобален форум GS1 2013 – "Готови за промяна?"

Днес в Брюксел започна работата на годишния Глобален форум на Националните организации GS1 на тема: "Готови за промяна?". Акцентът е поставен върху стремежа на GS1 да ускори разработването на нови инициативи и проекти, които най-точно да отговорят на нуждите на потребителите на системата от стандарти GS1. 

На форума България е представена с делегация, в която участва Цветан Симеонов, председател на БТПП и председател на Бюрото на Съвет GS1 България, също както и членове на Бюрото и експерти на GS1 България.
 
Форумът бе открит от Мигел Лопера, президент на международната асоциация GS1. Той отбеляза, че GS1 трябва да може да отговори на предизвикателствата и възможностите, които бързопроменящият се свят предлага, като същевремeнно се ускори внедряването и разпространението на стандартите и решенията на системата GS1 по света. Oрганизацията e в ситуация на трудни условия, при което са необходими много повече усилия за налагането на стандартите GS1. Tова е особено важно за бъдещето на фирмите и за тяхната устойчивост. Констатирано бе нарастване на интереса към стандартите GS1 в основните направления на световната търговия, предоставяйки сигурни данни, за безопасността на храните, здравеопазването и финансовия сектор.
 
В първия ден от форума се прoведоха паралелни обучения и семинари в няколко ключови направления. С оглед на актуалната тема за безопасност на продуктите, акцентът се постави върху проследимостта както на хранителните продукти, така и на лекарствата и медицинските изделия. 
 
Темата за проследимостта е все по-важна, особено след скандални случаи като например откритото през януари 2013 г. конско месо с произход Румъния, продавани като говежди продукти във Великобритания и Ирландия. От пазара са изтеглени продукти за повече от 10 милиона паунда. През октомври 2012 г. епидемия от гастроентерит покосява близо 11 000 деца в Германия, които са консумирали замразени китайски ягоди. Системите за проследимост са задължителни в Европа, САЩ, Канада и някои страни на Латинска Америка, Азия и Африка.
 
В условията на глобализация за устойчивото и ефективно функциониране на тези системи е необходимо прилагането на съвременни технологии и глобални стандарти. За да се подпомогнат фирмите и да отговорят на изискванията за проследимост при съблюдаване на Добрите практики и глобалните стандарти GS1, в рамките на дейността на международната асоциация GS1, е разработена Програма за глобална проследимост. В програмата е заложено консултиране на фирмите относно внедряването на стандартите и провеждането на одити, за да се определи, доколко една система покрива изискванията за осигуряване на проследимост. Оценката се извършва по разработени за целта критерии GS1 GTC Control Points&Compliance criteria. Контролните точки и критериите за съответствие са описани в документ GS1 GTC Checklist. Част от тях касаят идентификацията на единиците за проследяване (търговски единици, логистични единици, пратки, амбалаж), процедурите по създаване и поддържане на документацията за тях, оперативната функционалност и методите за получаване, съхраняване и предаване на информация.  
 
На семинара за проследимост на хранителните продукти беше представено, как се внедрява решението на GS1 за проследимост (GS1 Traceability Solution) по света, както и Добри практики на Националните организации GS1 в тази област.
 
Следобедните пленарни заседания разглеждат постигнатите резултати и напредъка в два от основните сектори на системата от стандарти GS1 – "Потребителски стоки и търговия",  и "Транспорт и логистика".
 
В ключовия за GS1 сектор "Потребителски стоки и търговия", развитието и бъдещето на стандартите бяха представени с акцент върху проследимостта на храните по веригата за снабдяване. Една от значимите теми на форума е ориентирането на бизнеса към потребителите (B2C).
 
Напредък е отчетен и в сектор "Транспорт и логистика". Представеното приложение на стандартите GS1 е в сухопътния и морския транспорт. GS1 работи в сътрудничество със Световната митническа организация (WCO) за повишаване на сигурността по глобалната верига на снабдяване и улесняване на търговията по света. 
 

18.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад