Назад

Учреден е Дискусионен клуб при БТПП във ВидинНа 12.10.2012г. се проведе Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП в гр. Видин за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения. Събитието е в изпълнение на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, който се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На кръглата маса присъстваха представители на местния бизнес, държавната администрация и синдикалните организации. Основните теми, които бяха дискутирани, са:

 • спазването на трудовото и осигурителното законодателство;
 • дейността на контролните органи;
 • сигналната функция при данни за нарушаване на трудовото и осигурителното законодателство, което води и до нелоялна конкуренция;
 • промените в МРЗ и осигурителните прагове;
 • отговорността при нарушаване на нормите и необходимостта от балансирано споделяне на санкциите между работниците и служителите и работодателите;
 • правото на сдружаване на работниците и работодателите и ролята на работодателските и синдикалните организации за информиране на своите членове за правата и задълженията в рамките на трудовите правоотношения;
 • влиянието на мерките по Закона за насърчаване на заетостта за ограничаване на неформалната икономика;
 • значимостта на проектите, финансирани от ЕС, за повишаване на знанията на младите хора още в рамките на средното образование за основните правила в трудовите и осигурителните отношения.

Модераторът на дискусията Васил Тодоров - главен секретар на БТПП, представи електронната платформа на проекта. Беше дадена информация за отделните продукти, които могат да бъдат ползвани от работодателите и работниците, както и новата услуга по този проект - предоставяне на безплатни консултантски услуги в следните области:

 • трудовоправни и осигурителни отношения;
 • фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците;
 • управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация;
 • приложение на системата GS1.

Данните от статистиката нареждат Видин на едно от последните места в страна по показателите на трудовия пазар – в края на второ тримесечие на 2012 г. са отчетени 16,7 хил. наети лица и средна работна заплата от 503 лв. Тези данни показват нуждата от реализирането на конкретни проекти в региона, които да подпомогнат местната икономика.

Големият потенциал на гр. Видин е строящият се трансграничен транспортен коридор – Дунав мост ІІ – който ще свързва България и Румъния. Изграждането на моста е във финалната фаза, изгражда се и прилежащата инфраструктура, но като основен проблем пред възможността да се извлекат по-значителни ползи за местната икономика - се оказва липсата на достатъчен брой обучени и квалифицирани кадри в региона, които да поемат нуждите за наемане на работна ръка при един бъдещ засилен интерес от страна на инвеститорите. Поради това допълнително следва да се предприемат мерки в сферата на образованието и професионалното обучение на местно ниво.


15.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад