Назад

БТПП пое председателството на Асоциацията на балканските палати (АВС)На общо събрание на Балканските търговски палати проведено на 4 ноември 2010 в Сараево ( Босна и Херцеговина), председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов пое председателството на Асоциацията за следващата 2011 година.

Сред приоритетите бяха очертани подобряването на бизнес-средата и сътрудничество с подобните регионални сдружения на бизнеса. В програмата се предвиждат няколко срещи на членовете на Асоциацията, включително посветени на женското предприемачество, на био- и еко продуктите и  провеждане на няколко бизнес форума. В рамките на председателството ще бъде направен анализ на условията за бизнес в страните-членки, законодателните решения в подкрепа на инвестициите.

Обсъдени бяха начините за разпространяване на добри практики в рамките на АВС. Оказа се, че все още има търговски палати, към които няма изградени арбитражни съдилища, в този смисъл асоциацията ще оказва методична помощ.
.....................
Асоциацията на Балканските палати е основана по инициатива на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) през септември 1994 г. Нейната основна задача е да съдейства на фирмите от страните членки в развитието на техните двустанни и многостранни връзки и да спомага за либерализацията на търговията на Балканите чрез конкретни предложения към правителствата. Асоциацията се ръководи от Президент, избиран за едногодишен срок  на ротационен принцип, и подпомаган от Секретариат и Работни групи.

05.11.2010 г.
Назад