Назад

БТПП взе участие в икономическа дискусия

 

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров участва в дискусия  организирана от Сдружение „България на гражданите“, в което имаше и представители на други работодателски организации и много икономисти.
Ние не може да нямаме мнение какво означава за България кризата в Гърция, какво означава доклада на ЕК за икономическото състояние на България – каза в встъпителните си думи лидерът на Сдружението Меглена Кунева. Нека да видим какво ни събира, защото за мен това означава да сложиш собствения си интерес за политическо оцеляване, пред гласа на хората. Задачите в момента пред България са най-напред да престанем да отричаме очевидното, особено по отношение на икономиката, да си кажем истината, да чуем хората, да им дадем възможност свободно да изразяват мнението си, включително и през медиите.


В дискусията Бисер Манолов, финансов консултант се позова на данни и резултати от изследвания на аналитичния отдел на БТПП. Това даде повод на Главният секретар на БТПП Васил Тодоров да изтъкне, че Палатата наскоро отново е поставила проблема с младежката безработица, идентифициран като световен проблем в рамките на приключилата 101-ва Международна конференция на труда в Женева. Като основни стъпки в тази насока са насърчаването на младежкото предприемачество и разработване на устойчиви макроикономически политики, насочени към стимулиране на бизнеса да открива нови работни места


Тодоров напомни, че следва да се преустанови погрешната политика на създаване на административни структури с публични средства за предстовяне на услуги на бизнеса, които вече се предоставят от бизнес организации. Тази практика е пример за нелоялна конкуренция от страна на държавата, както и пример за неефективно използване на ограничените публични ресурси. Решение на този въпрос е аутсорсинга на публични дейности. Като добър пример за аутсорсинга бе посочено арбитражното производство, при което в рамките на 6 месечен срок (ако делото не е с висока степен на сложност) може да се получи арбитражно решение по търговски спор, докато за същия период държавният съд най-често е успял само да се произнесе  по допустимостта на същия иск. 


В становището на БТПП бе отбелязана нуждата от специална политика за развитието на научните изследвания, тъй като иновациите са един от инструментите за преодоляване на кризата. Стимулите в тази насока ще рефлектират и върху по-успешно усвояване на средствата по ОП "Конкурентоспособност", при която половината от ресурса (над 500 млн. евро) е насочен към финансиране на иновативни проекти.В дискусията бяха коментирани предложения на БТПП от анкетното проучване, проведено в началото на 2012 г. Сред тях са идеята за запазване на нивата на корпоративния и подоходен данък в размер на 10% и недопускане на увеличението им под външно влияние; ускоряване на възстановяването на ДДС; намаляване на броя на регулаторните режими; съкращаване на времето за издължаване на задълженията на държавата по договори към бизнеса; разширяване на броя на електронни услуги от държавните и общински институции; намаляване на административните такси и аргументираност при определяне на техния размер, при прилагане на разходопокривния подход; ефективно противопоставяне срещу корупционни практики; опростяване на процедурите по кандидатстване по оперативните програми на ЕС; ускорено издължаване към бенефициентите на дължими суми по оперативните програми, ускоряване на действащите и стартиране на нови схеми; имуществена отговорност на административните  служители за неотговаряне в срок на подадени жалби и сигнали, запитвания; премахване на административното увеличение на минималните осигурителни прагове в браншове, за които няма постигнати споразумения. 


Икономистът Любомир Христов, с който Кунева участва в предишните избори за президент отбеляза, че състоянието на банковата система в Европа напоследък не е добро, затова се е заговорило за банков съюз, който на срещата на върха в края на месеца трябва да се разглеждат мерки като паневропейска гаранция за депозитите и  общоевропейски надзор.

20.06.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад