Назад

Международната организация на работодателите насърчава младежкото предприемачество

 
По време на общото събрание на Международната организация на работодателите, провеждано в Женева, Швейцария, изказване направи президента на МОР Дато Азман Шах Харон. Той представи три приоритета за преодоляване на световната икономическа и финансова криза от позицията на работодателите. Те включват по-широко разпространяване на информация за политиките на МОР на международно равнище – сред сродни организации към ООН, други международни организации, имащи предмет на дейност сходна с дейността на МОР, международни институции, както и сред синдикалните организации. На следващо място бе предложено засилване на подкрепата на МОР спрямо членуващите в нея работодателски организации с цел по-ефективно отстояване на политиките на МОР на национално равнище. Според г-н Харон трябва да се акцентира на подкрепа на предприятията за успешно функциониране в рамките на глобалния пазар. Всеки приоритет бе свързан с конкретни мерки. В рамките на пленарната сесия бяха засегнати и проблемите на младежката безработица. Решаването им трябва да бъде свързано с това подпомагане на фирмите да откриват нови работни места. Темата бе свързана с подпомагането на младежкото предприемачество. 
Повече подробности за Заседанието на Общо събрание на МОР
По програма на 29.05.2012 г., в Женева, Швейцария, беше проведено Общо събрание на МОР. беше организирано в две сесии – сутрешна (пленарна) и следобедни регионални заседания на зони Африка, Азия, Европа, Латинска Америка и Северна Америка и Карибите във времето от 14.30 до 16.00 часа.
В рамките на пленарната сесия изказвания направиха президента на МОР Дато Азман Шах Харон и новия главен секретар Брент Уилтон. Акцент в изказванията бяха новите приоритети на МОР, наложени от необходимостта от търсене на адекватен отговор на предизвикателствата през бизнеса, възникнали следствие на световната икономическа и финансова криза.
Новите стратегически приоритети на МОР са фокусирани в 3 насоки:
По-широко разпространяване на информацията за политиките на МОР на международно равнище – сред сродни организации към ООН, други международни организации, имащи предмет на дейност сходна с дейността на МОР, международни институции, както и сред синдикалните организации. Конкретните мерки за реализирането на този приоритет включват разширяване на сътрудничеството и съвместните инициативи с МОТ, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Бизнес Африка, Международната търговска камара, Световния икономически форум, УНИЦЕФ, Г20, Световната банка, Световната търговска организация и др.;
Засилване на подкрепата на МОР спрямо членуващите в нея работодателски организации с цел обезпечаване на по-ефективно отстояване на политиките на МОР на национално равнище. Мерките към този приоритет включват организиране на регионални срещи за обмяна на опит и добри практите, извършване на задълбочени проучвания по конктретни теми, изработване на насоки да действие по конкретни въпроси, свързани с индустриалните отношения и др.;
Подкрепа на предприятията за успешно функциониране в рамките на глобалния пазар. Мерките за успешното реализиране на този приоритет включват фокусиране работата на МОР в 4 насоки: (1) корпоративни и човешки права (2) корпоративна социална отговорност (3) глобални индустриални отношения (4) здравословни и безопасни условия на труд, като по тези теми ще бъдат организирани за фирмите форуми, проучвания, ще се издават насоки, предвижда се издаването на бюлетини, както и предоставянето на консултации на фирмите чрез работодателските организации, членуващи в МОР.

В рамките на пленарната сесия изказване направи и изпълнителния вицепрезидент Даниел Фенес де Роя, който засегна два важни въпроса, свързани с младежката безработица. Според него решаването на съществуващия проблем с младежката безработица трябва да се решава през призмата на това как да се подпомогнат фирмите да открият нови работни места. Социалните помощи за безработни младежи и откриването на работни места в администрацията не са алтернативни решения на проблема и само биха изместили фокуса от същинското решение – а именно – повишаване на заетостта на младите хора в частния сектор.
Второто главно нещо, което вицепрезидента изтъкна е, че темата за младежката заетост трябва да се разглежда заедно и неразделно с въпроса за младежкото предприемачество. Младите хора трябва да бъдат насърчавани да обезпечат своята заетост и чрез стартирането на свой бизнес, а не само като наемна работна сила.
В края на деня, се проведе среща на делегатите на работодателските организации в Международната конференция на труда. Беше избрано ръководството на работодателската група в МКТ в състав: председател – Даниел Фунес де Роя (изпълнителен вицепрезидент на МОР), заместник-председатели – Ласина Траоре (вицепрезидент на МОР за зона Африка), Камран Рахман (вицепрезидент на МОР за зона Азия), Ренате Хорнинг-Драус (вицепрезидент на МОР за зона Европа), Рони Голбърг (вицепрезидент на МОР за зона Северна Америка) и Карлос Вилегас (вицепрезидент на МОР за зона Южна Америка). За секретар на работодателската група в МКТ беше избран Брант Уилтън (главен секратар на МОР).
За вицепрезидент на МКТ беше номиниран Блейз Матю (Швейцария).

30.05.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад