Назад

Диалог с бизнеса: Инициатива за намаляване на административната и регулаторна тежест 

Българската търговско-промишлена палата извършва проучване във връзка с инициатива на Съвета за административната реформа (структура към Министерски съвет) за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса. Целта на инициативата е премахване, опростяване и намаляване на административните пречки пред бизнеса, произтичащи от регулаторните режими. Обект на прегледа са регулаторните режими, администрирани от централната власт (лицензионни, разрешителни, регистрационни, удостоверителни, уведомителни).

Призоваваме Ви да бъдете активни и да попълните приложената АНКЕТНА КАРТА, като посочите конкретни предложения, свързани с конкретни проблеми, насочени към:


1. Премахване на регулаторни режими, които пречат на предприемачеството и икономическия растеж.
2. Привеждане на режимите в съответствие с изискванията към режимите, регламентирани в ЗОАРАКСД – лицензионен, регистрационен, разрешение, удостоверение и получаване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие.
3. Намаляване на регулаторните разходи и степента на държавна намеса - идентифициране на регулации, за които може да се предложи промяна от по-тежък към по-лек режим по скалата лицензиране – разрешение – регистрация – уведомление.
4. Намаляване на административната тежест и облекчаване на процедурите, включващи намаляване броя на документите и сроковете за предоставяне на услугата чрез подобряване на работните процеси и подобряване на вътрешноведомствената координация; намаляване на цената, опростяване на процедурите по предоставяне на услугата, подобряване на последващия контрол и инспекционната дейност.


БТПП ще обедини постъпилите предложения и ще ги представи пред Съвета за административната реформа. Предложенията ще бъдат обсъдени и включени в обобщен план за действие, който ще се внесе за приемане от Министерския съвет.


Моля, изпращайте попълнената анкета на e-mail: ikan@bcci.bg или на факс: 02/9873209 до 22 май 2012 г. Участието в анкетата е анонимно.


Предварително благодарим на всички, които представят своя изстрадан опит и позиции за подобряване на икономическата среда, в която ще продължим да работим.


20.05.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад