Назад

БТПП консултира с фирмите проект на промени в ЗУТ, вменяващи им допълнителни задължения 
Българската търговско-промишлена палата се получи информация относно Законопроект за изменение и допълнение на Закон за устройство на територията (ЗУТ). С промените се готви създаване на нов „чл. 37а. В новоизграждащи се производствени, административни или други делови сгради, с капацитет над 100 работни места се осигурява поне едно помещение за спортни дейности, заедно със санитарни помещения.”В тази връзка в § 6 на преходните и заключителни разпоредби на Законопроекта се предвиждат изменения и допълнения в Закона за физическото възпитание и спорта: създава се нова ал.6 на чл.47, с която се задължава работодателят „да изгради поне едно помещение за спортна дейност, заедно със санитарни помещения за своите работници или служители”; създава се и нов §3a „Работодателите на съществуващите обекти до влизане на чл. 47, ал. 6 са длъжни да осигурят на своите работници и служители средства и възможности за ползване на други спортни обекти или съоръжения, или да извършат реконструкция на съществуващ обект”.

БТПП, както и много други заинтересовани за бъдещето на България организации, отчитат необходимостта от насърчаване на гражданите - работещи или неработещи, към упражняване на различни видове спорт.


Същевременно, това добро намерение, намира едно фрагментарно отражение в цитираните по-горе проекти за изменение и допълнение на посочените закони и поражда следните притеснения, свързани с:


Липсва ясна оценка на въздействие върху бизнеса;


Нарушават се правилата за свободна конкуренция, като се възлагат тежести на работодателите с повече работници и/или служители, като в същото време освобождава другите работодатели от подобно задължение;

Грижата е насочена към работещите в големи предприятия, без да се помисли за тези, работещи в малки предприятия, като безработните дори не се споменават, а те са немалка част от обществото.


Самата нормативна намеса в дейности, несвойствени за фирмите и осъществяващи дейности по Корпоративна социална отговорност (КСО), отново е в разрез не само с пазарните принципи, а и с доброволния характер на КСО.


Преди да вземе конкретно отношение по законопроекта, Палатата прави проучване на мнението на фирмите по въпроса. На базата на получените виждания и предложения БТПП ще формира и защити позиция пред отговорните институции.


Заложените промени минаха на първо четене през Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта при НС. 


Бъдете любезни да ни изпратите попълнена приложената анкетна форма с Вашето мотивирано мнение на e-mail: lawyers@bcci.bg  или на факс: 02/987 32 09 до 13.03.2012 г. 

12.03.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад