Назад

Кръгла маса по проектозакона за иновациите в БТПП 
Съветът по иновации при БТПП дискутира на кръгла маса проектозакон за иновациите, изготвен по поръчка на МИЕТ. В обсъждането участваха около 40 видни представители от бизнеса и на научните и академичните среди. Във встъпителното си слово председателят на БТПП Цветан Симеонов акцентира на решаващата роля на иновациите за развитието на българския бизнес, както и на насърчаването и подкрепата им от страна на БТПП.  Според него законът трябва да има ясно очертани легални определения на всички термини, за да се ограничи възможността администрацията свободно да оценява една или друга ситуация. Научните програми трябва да бъдат така формулирани, че да има стимул за научните звена, когато са привлекли частен капитал в реализирането на даден проект. При такива случаи да се дава допълнително финансиране от държавния бюджет. По подобен начин инвестициите на дадена фирма в иновативни проекти, да бъдат освобождавани от данъци. Модератор на кръглата маса бе г-н Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС при БТПП.
 
Основните принципи на проектозакона бяха представени от г-жа Жана Величкова, и.д. директор „Инвестиции, иновации и предприемачество” при Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Тя очерта целите на иновационната политика на Република България, инструментите за постигането им и механизмите за тяхното изпълнение, един от които е активирането на дейността на Националния иновационен фонд. Становища по проекта представиха проф. Стефан Хаджитодоров, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и гл.научен секретар на БАН, доц. Иван Кралов, зам. ректор по научноизследователската дейност на Техническия университет, гр. София и д-р Румен Атанасов, председател на Българската асоциация на електротехниката и електрониката, член на Съвета на браншовите организации при БТПП. Интересни изказвания направиха доц. Пламен Вачков, гл.секретар на Федерацията на научно-техническите съюзи, Стоян Шатов, строителен предприемач, фирма „Пластрон” и член на Съвета по иновации при БТПП, проф. Костадин Костадинов, научен секретар на БАН, Ангел Милев от Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, която е спечелила обществената поръчка на МИЕТ за изготвяне на проектозакона, проф. Методи Теохаров, представител на Института по почвознание „Никола Пушкаров” и на Селскостопанска академия и др. 

Участниците в кръглата маса се обединиха около необходимостта от по-скорошното завършване на работата по проектозакона за иновациите от страна на МИЕТ и депозирането му в парламента, както и приемането му от НС до края на лятната сесия. Отправени бяха редица препоръки към представителя на МИЕТ като регламентация на участието ни в Европейския технологичен институт, правната защита на интелектуалната собственост свързана с иновациите, а най-много бележки бяха направени относно бъдещата дейност на Националния иновационен фонд. Според участниците в кръглата маса този фонд следва да функционира като публично-частен, а в управителното му тяло вероятно ше има представители на най-големите работодателски и браншови организации, както и на най-големите субекти на научната и на академичните общности у нас, като БАН, СА, ФНТС, Техническия университет, гр. София и на другите големи и утвърдени български университети. Тези организации следва да имат и свои представители в комисиите за оценка при селекцията и при одобрението на иновационните проекти от фонда. 

ОЩЕ  ПОДРОБНОСТИ ОТ КРЪГЛАТА МАСА ВИЖТЕ В ПРИЛОЖЕНИТЕ ВИДЕОСВИДЕТЕЛСТВА


http://new.bcci.bg/videos/view/63


http://new.bcci.bg/videos/view/62


02.03.2012 г.
Назад