Назад

Обсъждане на „Пакт и политика за почтеност” при обществените поръчки

 

На 22 февруари 2012г. се проведе среща между представители на БТПП и Асоциация „Прозрачност без граници”. Предмет на обсъждане беше „Пакт и политика за почтеност” при обществените поръчки. Инициативата за почтеност е международен проект на Световната банка и Siemens AG, който предвижда подкрепата на организации в различни страни по света, които се борят срещу корупцията и измамите чрез съвместни действия, обучение и образование. Постигна се принципно съгласие по основните въпроси, като:


Цялостна прозрачност при осъществяване на обществените поръчки, във всички техни етапи /необходимост от обществена поръчка, изготвяне на документация, минимални технически и финансови изисквания, работа на комисия, сключване и изпълнение на договор и др./;

По предложение на председателя на БТПП, беше обсъдена възможността за изпращане на документации по електронен път, с електронен подпис, което ще доведе до намаляване разходите за кандидатите. Проблеми съществуват за обществени поръчки с периодично изпълнение, както и елементи за сравнение на различните изпълнители като срок, качество, цени;

Беше разгледана и фигурата на „Независим наблюдател”, чиято цел и роля е да осъществява мониторинг на поръчката от самото начало до пълното изпълнение на договора. На практика трябва да има ясни правила за избора му;

Обсъден бе и въпрос във връзка с методика за оценка на офертите - при критерий икономически най-изгодна оферта. За да са възможни тези решения, трябва да се ограничи залагането на субективни критерии при оценката, а да се използват само и единствено обективни критерии.

22.02.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад