Назад

Становище на БТПП относно проекти за промени в данъчни закони

Палатата приветства запазването на структурата на данъчната система - в ситуация на несигурна перспектива да не се променя концепцията на данъците


 

ДО
Г-Н ЛЮБОМИР КАРИМАНСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Проекти на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО) и Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД на ЗАДС).   
 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Българска търговско-промишлена палата изрази своята принципна подкрепа по ЗИД на ЗДДС, ЗИД на ЗКПО и ЗИД на ЗАДС в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

На първо място, приветстваме запазването на структурата на данъчната система. Считаме че в ситуация на несигурна перспектива, свързана с развитието и разпространението на COVID-19, не трябва да се създава несигурност за бизнеса  и гражданите чрез промяна на концепцията на данъците - увеличаване на едни и намаляване на други, при неясен ефект за населението и предприятията, съпроводено от намаляване на приходите в държавата и създаване на несъмнено възможности (вратички) за заобикаляне на системата за облагане, което води до увеличаване на сивия сектор у нас, а не до неговото намаляване. Според БТПП е необходимо евентуални промени на основните данъчни ставки да се гледат в цялост, но във време на устойчив икономически растеж и ясна перспектива за страната.

По отношение на Законопроект за изменение и допълнение на ЗДДС, приветстваме хармонизирането на българското законодателство с европейското, а именно Предложения за промени, свързани с въвеждане в ЗДДС на Директива (ЕС) 2021/1159 на Съвета от 13 юли 2021 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19 (Директива (ЕС) 2021/1159) и Директива 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза (Директива (ЕС) 2019/2235).

Позитивна е оценката ни по отношение на въвеждането на норми за корекции при грешно данъчно третиране по ЗДДС, установено с влязъл в сила ревизионен акт.

Във връзка с измененията на закона, правим и предложение да се измени текста на чл. 102, ал. 4, като от разпоредбата отпадне изр. второ от ЗДДС („За облагаемата доставка, с която се надхвърля облагаемият оборот, се дължи данък.“), който освен че поставя лица в подобна или идентична ситуация в неравноправно положение, може да доведе до санкции от страна на Европейския съюз, поради дискриминационния си характер и нарушаването на принципа на пропорционалност.

Мотиви:

Наложеният в законодателството санкционен режим, с който се облага доставката, с която се надхвърля регистрационния праг по ЗДДС най-обобщено:

  • противоречи на принципа на равнопоставеност и свързаното с това изземване на доход под формата на невъзстановим ДДС, т. к. трансформира необлагаема доставка в облагаема единствено поради пропуск да се спази формално определен срок. Според разпоредбата облагането на редица доставки зависи единствено от подаването на заявление за регистрация по ЗДДС в един относително кратък срок. Третирането на конкретна сделка като облагаема или необлагаема, обаче, не следва да зависи единствено от изпълнението или неизпълнението на едно административно задължение;
  • прави облагаеми доставки, които въобще не биха били облагаеми, както ако лицето спази 7-дневния срок за регистрация, така и ако не го спази, но достигне оборота за по-дълъг от 2 месеца период;
  • съществуването на данъчно задължение се поставя в зависимост от спазването или неспазването на административно задължение, за неизпълнението на което, законодателят изрично е предвидил отделна санкция в чл. 178 от ЗДДС;
  • създава следната неравнопоставеност: на лице достигнало облагаемия оборот за период между 2 и 12 месеца и пропуснало срока за подаване на заявление за задължителна регистрация може да се наложи единствено имуществената санкция предвидена в чл. 178 от ЗДДС, докато при същите обстоятелства в тежест на лице надвишило прага за регистрация за по-малко от 2 месеца, допълнително се налага и невъзстановим ДДС - включително върху доставката, с която се превишава прагът;
  • не е пропорционална, нито адаптивна съобразно нарушението. Предвид факта, че липсва механизъм за корекция посредством последващо начисляване на ДДС, разпоредбата не прави разграничение между лицата, които са превишили оборота само с една доставка и такива, които са били близо до прага и не са начислявали ДДС в продължителен период до достигането му. Конкретно, не е предвидена необлагаемост на сумата до достигане на прага, с което допълнително и несъразмерно се ощетяват едни спрямо други данъкоплатци;
  • фактът на подаване на заявление за регистрация не е определен като данъчно събитие по ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО, а се третира като такова, нарушавайки останалите изисквания на данъчните норми;
  • нарушава целта на закона, т. к., видно от публичнодостъпните стенограми на НС и на комисията по бюджет и финанси, целта на предложеното изменение на чл. 102, ал. 4 от ЗДДС е била да се обхванат сезонните бизнеси, които ползват няколко фирми, за да не достигнат прага за регистрация по ЗДДС, а не да се приеме широкообхватната абстрактна норма, каквато е финално гласуваната редакция на изменението на чл. 102, ал. 4 от ЗДДС [1]

При необходимост бихме могли да предоставим допълнителни аргументи и илюстрации от практиката.

По отношение на ЗИД на ЗКПО, БТПП подкрепя предложените промени, свързани с данъчно третиране на договори с обратен лизинг, класифициран като оперативен лизинг, съгласно МСС при лизингополучатели, който цели предотвратяване на различни тълкувания на съществуващите законови разпоредби, както и изменението свързано с отстраняване на несъответствие на транспонирането на Директива (ЕС) 2016/1164.

БТПП изразява принципна подкрепа на ЗИД на ЗАДСс който се цели синхронизиране националното законодателство с изискванията на Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019г. за определяне на общия режим на облагане с акциз, на Директива (ЕС) 2020/1151 на Съвета от 29 юли 2020 година за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (Директива 92/83/ЕИО), както и с въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза.

Във връзка с предложеното изменение на закона, правим и предложението, производител на енергията, произведена от централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия за собствени стопански нужди/потребление, да не се регистрира в Митницата като за целта бъде заличена т.3 от чл.57а, ал.1 от ЗАДС. С измененията на чл. 57а, ал. 1, т. 3 от ЗАДС в сила от 26.07.2016г. на задължителна регистрация в Митницата подлежат лицата, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от централа с обща инсталирана мощност над 5 MW.

Мотиви:

Наложеният в законодателството регистрационен режим на централите обременява неимоверно с бюрократични разрешителни и промишлените предприятия, чиято основна дейност не е да бъдат производители на електроенергия. Отделно следва да се има предвид, че предприятията в страната, които са в хипотезата на производители на електрическа енергия за собствени нужди са единични случаи, поради което следва да бъдат на облекчен регулаторен режим в сравнение с предприятия за производство на електрическа енергия с цел продажба.

С оглед на гореизложеното, БТПП принципно подкрепя ЗИД на ЗДДС, ЗИД на ЗКПО и ЗИД на ЗАДС, като счита, че е важно да се обърне внимание за гореизложените предложения.

С уважение,

Цветан Симеонов

Председател на УС на БТПП

 


[1] Промяната относно облагаемост на доставката, с която се надхвърля регистрационният праг Промяната е въведена между първо и второ четене, без обществено обсъждане (липсват мотиви за очакваните резултати от прилагането, няма анализ за съответствие с правото на ЕС, няма доклад и оценка на въздействието)

 


10.01.2022 г.

Още новини:

Видео:

Назад