Назад

Разработването на план за действие по проект QUALIFY

Проведе се среща на заинтересованите страни по проект QUALIFY, финансиран по програма Интеррег Европа. Дискусията започна с  кратко  представяне от страна на координатора на проекта на изпълнените през последното шестмесечие дейности по проекта.  Акцент бе поставен към предстоящото разработване на план за действие с конкретни мерки, насочени към подобряване на конкурентоспособността на МСП в сектора на агроиндустрията. Мерките ще бъдат разработени в сътрудничество с ИАНМСП – организация, отговорна за провеждането на политики в страна, която се явява и подкрепящ партньор на Палатата по проекта. Новите мерки ще бъдат предложени за финансирани в рамките на оперативна програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията за програмен период 2021-2027, цел на политиката 1 „По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и регионална свързаност на ИКТ“.

Екипът по проекта представи и обсъди с участниците структурата на плана за действие като поиска мнение и предложения от страна на заинтересованите страни. Предлаганите нови мерки ще са насочени към предоставяне на ИКТ ваучери на фирми в сектора на ХВП с цел дигитализация и ще включват действия като:

  • разработване на проектна документация за набиране на проектни предложения от фирмите;
  • организиране на информационна кампания за широко представяне на мерките пред фирми;
  • провеждане на онлайн информационни семинари с участие на ИАНМСП.

За повече информация и новини може да следите интернет страницата на проекта https://www.interregeurope.eu/qualify/,   както и секция проекти на уеб сайта на БТПП - https://www.bcci.bg/bulgarian/projectsBCCI_new.html

Проект QUALIFY цели да подобри конкурентоспособността на МСП в сектора на хранително-вкусовата промишленост чрез преодоляване на предизвикателствата, свързани с внедряване на стандарти за качество, борба с измамите в сектора и насърчаване на автентичността на произвежданата продукция.

 


09.12.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад