Назад

НСТС разгледа проекти за промени в данъчните закони

БТПП подкрепи запазването на структурата на данъчната система за догодина
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе заседание, на което бяха разгледани проекти на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО) и Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД на ЗАДС). БТПП изрази принципна подкрепа и по трите законопроекта.

Палатата беше представена от Васил Тодоров – главен секретар на БТПП, и Любомир Левичаров – гл. експерт „Икономически анализи и политика“ при БТПП.

БТПП подкрепи запазването на структурата на данъчната система за догодина. В ситуация на неясна перспектива, свързана с развитието и разпространението на COVID-19, не трябва да се създава несигурност за бизнеса  и гражданите чрез промяна на концепцията на данъците - увеличаване на едни и намаляване на други, при неясен ефект за населението и предприятията, съпроводено от намаляване на приходите в държавата и създаване на несъмнено възможности (вратички) за заобикаляне на системата за облагане, което води до увеличаване на сивия сектор у нас, а не до неговото намаляване.

Васил Тодоров представи становище в подкрепа на хармонизирането на българското законодателство с европейското чрез приемане на промени, свързани с въвеждане в ЗДДС на Директива (ЕС) 2021/1159 на Съвета от 13 юли 2021 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19 (Директива (ЕС) 2021/1159) и Директива 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза (Директива (ЕС) 2019/2235) , както и въвеждането на норми за корекции при грешно данъчно третиране по ЗДДС, установено с влязъл в сила ревизионен акт.

От страна на АОБР беше повдигнат въпросът за компенсация на небитовите потребители на електроенергия и продължаването на мярката и през месец декември.

Приложение:

Позиция на БТПП

Позиция на АОБР

 


07.12.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад