Назад

Възможности за освобождаване на гаранции по обществени поръчкиПетър Кънев - председател на Комисията по икономическа политика и туризъм при Народното събрание, информира с писмо БТПП относно възможностите за освобождаване на средствата по гаранциите за изпълнение на договори за обществени поръчки, в условията на извънредно положение. Следва текста на писмото:

 „В Комисията по икономическа политика и туризъм при Народното събрание постъпват периодично въпроси, свързани с изпълнението на обществените поръчки и частичното или поетапното освобождаване на гаранции по тях при коректно изпълнение на договорите.

В условията на въведеното извънредно положение и предприетите от Народното събрание и Министерския съвет мерки за подпомагане на бизнеса, регулярното частично освобождаване на средствата по гаранциите за изпълнение на договорите за обществени поръчки ще подпомогне бизнеса.

В тази връзка, беше изпратено писмо до Агенцията по обществените поръчки  и на база на съществуващата съдебна практика получихме следното становище:

Редът за предоставяне, задържане и освобождаване (вкл. поетапно или частично) на гаранциите, които обезпечават изпълнението на договора за обществена поръчка и/или авансово предоставени средства, е регламентиран в чл. 111 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Към настоящия момент разпоредбата предвижда възможност възложителят да изисква и двата вида гаранции.

В зависимост от вида на предоставената гаранция, законът определя и условията за нейното освобождаване, като хипотезите са следните:

  • Гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства и която може да е до размера на тези средства – тя се освобождава до три дни след връщането или установяването на аванса (чл. 111, ал. 3 от ЗОП);
  • Гаранция, която обезпечава изпълнението – условията и сроковете за задържане или освобождаване се уреждат в договора за обществената поръчка (чл. 111, ал. 9 от ЗОП);
  • Когато договорът за обществената поръчка се изпълнява на етапи, възложителят включва в проекта на договор клауза за частично освобождаване на гаранциите, съответно – на изпълнената част от обществената поръчка (чл. 111, ал. 10 от ЗОП). Под „етапи“ следва да се разбират относително обособени части от дейностите, включени в обхвата на поръчката, които могат да се изпълняват последователно самостоятелно и за които е определен отделен срок за изпълнение и отделно отчитане на тяхното изпълнение. Гаранцията за изпълнение не включва гаранционното поддържане.
  • Когато предметът на поръчката включва и гаранционно поддържане, възложителят определя в проекта на договор каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане (чл. 111, ал. 10, изр. Второ от ЗОП).

Когато в договора не е предвидено поетапно освобождаване на гаранцията за изпълнение, но дейностите могат да се реализират и отчитат на етапи или периодично, по заявка, е възможно изменение на съществуващите договори, когато:

  • Поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение,е което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение (чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП);
  • Когато се налагат изменения, които не са съществени, т.е. когато с тях се уреждат само въпроси, свързани с частично освобождаване на предвидените гаранции за изпълнение (чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП).

В случай, че промяната се счита за съществена в съоатветствие с чл. 116, ал. 5 от ЗОП (изменението въвежда условия, които биха довели до допускане и на други участници в процедурата; изменението води до ползи на изпълнителя; изменението засяга предмета или обема на догвора за общеснтвената поръчка), приложение следва да намерят основанието по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, предвид създадената извънредна обстановка.

С оглед на всичко гореизложено, за поетапно освобождаване на гаранционните вноски при обществени поръчки, фирмите, доставчици на услугата, в чиито договори за изпълнение не са предвидени клаузи за поетапно възстановяване на гаранция,  могат да поискат от възложителя на обществената поръчка подписване на анекс към договора с предмет поетапно възстановяване на гаранцията. Нормативното основание за такава стъпка следва да се търси в текста на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП: „Поради обстоятелства, които при налагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди...“, в случая такова обстоятелство е въведеното със закон извънредно положение и настъпилият икономически срив в редица сектори.“

 


10.04.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад