Назад

БТПП продължава да работи за укрепване на социалния диалог в БългарияВ началото на 2020 г. бе одобрен проект STRONG (Sustainable social policy ThROugh capacity strengtheniNG), финансиран по линия на Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Проектът се изпълнява от БТПП като водеща организация, в партньорство с NHO (Конфедерация на работодателите в Норвегия) и НББГ (Норвежко-българска бизнес група). Палатата, като най-голямата работодателска организация в България, има вече един успешно реализиран проект „TRUST“ – Прозрачност за устойчива социална политика,  който е по линия на Фонда за достойни условия на труд,.

Новият проект „STRONG“ се явява естествено продължение на усилията на БТПП към укрепване на политиките и практиките на социалния диалог у нас, подобряване на тристранния диалог на национално, регионално и местно равнище, както и стимулиране на двустранното сътрудничество с Норвегия чрез споделяне на опит, знания и добри практики. В тази връзка е планирано организиране на работно посещение на представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) в Норвегия с цел обмяна на добри практики. Дейностите от първата година от изпълнението на проекта са свързани с проучване на добри практики в тристранния диалог в Норвегия и ЕС, както  и разработване на наръчник за доброволно решаване на спорове - преговори, медиация, помирение, арбитраж и решаване на колективни трудови спорове. Предвижда се като финален резултат и изграждане на специализирана он лайн платформа с обучителни модули, включващи  управление на конфликти, справяне със стреса на работното място, добри практики за ефективна комуникация по време на преговори, успешни тактики при водене на преговори.

В рамките на проекта ще бъдат организирани и работни семинари за обмяна на опит с норвежкия партньор NHO, за провеждането на които БТПП ще информира допълнително на своята интернет страница и фейсбук страница  на проекта.


08.04.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад