Назад

Заключителна конференция по проект ДИГИТАЛНИ МСПВ БТПП се проведе заключителна конференция по проект "ДИГИТАЛНИ МСП - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката" - BG05SFOP001-2.009-0002-C01, по оперативна програма "Добро управление". Представен беше доклад и анализ на резултатите от мащабно национално проучване на Българската търговско-промишлена палата относно нагласата на бизнеса за дигитализирането на производствените процеси във връзка с Индустрия 4.0.

Анализът и извършените оценки сочат, че държавната администрация е прекалено голяма, но за сметка на това недостатъчно бърза в извършването на административните процеси. Има дублиращи се функции в администрацията и събирането на информация от няколко общински и държавни институции едновременно,  липса на бърза институционална комуникация и ясна информираност на гражданите за процесите на дигитализация в институциите.

Правителствата обикновено съсредоточават усилията си за цифровизация върху четири основни възможности: услуги, процеси, решения и обмен на данни. Всяко едно от тези направления може да работи по-бързо и по-качествено чрез част от предложените препоръки в изготвения доклад по проекта.

В рамките на анкетирането е проучено мнението на 550 респонденти – мениджъри на фирми и браншови организации във всички 28 области на страната.

От участниците в анкетата, делът на малките и средни предприятия (МСП) е 92%, от които микропредприятията са 41% , малките предприятия  -  32%, а средните – 19%. Останалите 8% са големи фирми.

Изследването бе представено от Любомир Левичаров, който отбеляза, че България е на последно място в ЕС, по дигитализация на МСП. А един от известните международни индекси за дигитализация поставя страната ни на 58 позиция в света (от 115 държави) по ниво на дигитализация на бизнеса.

На база на обобщените резултати бяха формулирани осем препоръки. 

Анализът на резултатите от проучванията и насоките можете да прочетете ТУК


19.12.2019 г.
Назад