Назад

Намалява времето за разплащане между фирмите в БългарияБазирайки се на доклад, изготвен от Intrum, за разплащанията от/към бизнеса, БТПП отделя специално внимание на проучването, което обхваща 29 страни в Европа. Проведено е сред 9607 компании, като в него са отразени данни в периода януари-март 2017 и 2018 г.

С 10 дни се скъсява времето за междуфирмените плащания в България. Очертава се ясна положителна тенденция към по-гъвкаво разплащане на задълженията между компаниите като за 2018 г. Срокът е сведен до 27 дни, при 37 дни през 2017 г. Що се отнася до плащанията публичен сектор бизнес в България, периодът на разплащане на задълженията е 30 дни през 2018 г. и 31 дни през 2017 г.

Резултатите от изследването показват, че средноевропейското време за междуфирменото разплащане е 34 дни, като се отчита подобрение спрямо 2017 г., когато периодът е бил 37 дни.

Тревожно е, че плащанията от публичния сектор към бизнеса отнема по-дълго – средно 40 дни в Европа, въпреки факта, че директивата е задължителна за публичния сектор.

Още през 2011 г. БТПП изрази своята подкрепа за изменение и допълнение на Търговския закон, хармонизиран с Директива  2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, с която срокът за разплащане между страните по търговска сделка не може да надвишава 60 дни, а когато длъжникът е публичен възложител, срокът за изпълнение на паричното задължение не може да надвишава повече от 30 дни. В България, това е уредено  в чл.303а от Търговския закон, който освен посочените срокове допуска и изключение, като предвижда, че разплащането може да надвиши посочените периоди, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави.

Латвия, Естония и Ирландия са лидери по най-бързо време за разплащане между компаниите – съответно 18, 19 и 20 дни. Точно обратната е ситуацията в Португалия - 66, Босна и Херцеговина - 56, и Италия - 56 дни, които са нужни, за да се получат плащания за извършена услуга или продадена стока.

В отношенията между бизнеса и крайните потребители наблюдаваме по-кратък срок за разплащане, в сравнение с корпоративните разплащания. Средното време, което е нужно в Европа, е 22 дни през 2018 г. и 27 дни през 2017 г. В България плащанията между бизнес и крайни потребители са средно 20 дни през 2018 г., а през 2017 г – 19 дни. Лидер отново са Прибалтийските републики, а най-дълго време за разплащане между бизнеса и клиентите коства на Испания(43), Босна и Херцеговина (39) и Португалия (39).

Основният извод от цялостното изследване показва, че клиентите все още плащат късно, но бизнесът в цяла Европа изглежда е станал малко по-устойчив, когато става дума за способността им да се справят с последиците от забавянето на плащанията.

6 от 10 компании предпочитат да има по-дълъг период за разплащане, за да могат да планират по-добре паричните си потоци и реализацията на продуктите, като по този начин те са по-сигурни и спокойни. 20% от бизнеса изразява мнението, че ако разплащането между контрагентите се подобри, ще се ускори и процесът по наемане на кадри.

Според БТПП остава обезпокоително, че плащанията от публичния сектор към компаниите в страната отнемат повече време от корпоративните плащания. Напомняме, че към 31.03.2018 г. просрочените задължения от страна на държавата към бизнеса и гражданите са близо 328 млн.лв.


20.08.2018 г.

Още новини:

Видео:

Назад