Назад

Становище на БТПП относно законопроект за промени в Закона за чужденците и в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилностБТПП подкрепя идеята за хармонизация на вътрешното ни законодателство със законодателството на Европейския съюз - относно условията за влизане и пребиваване на чужденци, с цел наемане на висококвалифицирани и сезонни работници и регулация на правоотношенията им с работодатели и/или организации в България.

Според Палатата предложените в законопроекта промени в Закона за чужденците и в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (§33, 33а и 41 - сигн. 754-04-87/18.10.2017г.) на ЗИД на Закона за МВР (сигн. 702-01-13/22.08.2017г.) в голяма степен постигат тази цел, с две изключения:

По отношение на предложението (§ 33а изменение на чл. 14, ал. 2 от ЗТМТМ), с което се премахва задължителния характер на нормата - министърът на труда и социалната политика да изисква становище на национално представените организации на работодателите и синдикатите, Палатата счита, че  то е неприемливо и трябва да отпадне. Мотиви: Задължителният характер на нормата е гаранция за защита на трудовоправните отношения между социалните партньори. Единствено чрез социален диалог може да се насърчи инвестиционната дейност и да се поддържа баланс на пазара на труда. Това е основен принцип в Конституцията на Р България и в конвенциите на МОТ.

По отношение на промените в таксите за издаване и продължаване на разрешението за пребиваване (чл. 41, ал. 4 и чл. 45, ал.3 от ЗТМТМПалатата счита, че е удачно те да останат обвързани с по-ниски размери. Предвид все по-осезаемата липса на кадри, членове на БТПП настояват да бъдат облекчени условията за наемане на чуждестранни работници извън ЕС, като предлагат и таксите за издаване и продължаване на разрешението за работа да се намалят или да се определят на разходопокривен принцип.

С пълния текст на Становището на БТПП относно законопроекта можете да се запознаете  ТУК


02.11.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад