Назад

Среща с представители на Фонда на фондовете

Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с представители на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД - Валери Белчев, изп. директор и член на УС, и Камен Славов, ръководител на звено „Финансови инструменти”.

Цветан Симеонов запозна гостите с дейността на Палатата и с предлаганите от нея услуги, като изтъкна, че БТПП е 11-та палата в света, лицензирана от Международната търговска камара за сертифициран издател на външнотърговски документи, както и че е домакин на системата GS1 за България. Специално внимание бе обърнато и на дигитализацията на Арбитражния съд при БТПП, което е съществено предимство и фактор за повишаване на конкурентоспособността му.

Г-н Белчев представи приоритетите на Фонда на фондовете, като посочи, че се предвижда създаването на 16 финансови инструмента и че в момента се провеждат обществени поръчки за набиране на финансови посредници. Една от целите на Фонда е комбинирането на публични с частни средства, с което да се разшири финансовия му портфейл. Бе подчертано, че пълната прозрачност при избора на посредници и при изразходването на средствата е основно изискване в дейността на ФМФИБ.

Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество между двете организации, като председателят на БТПП предложи Палатата да съдейства на Фонда на фондовете с участие в провеждането на комуникационна кампания за разпространяване в национален мащаб информация за финансовите инструменти чрез системата от регионални търговско-промишлени палати и браншовите организации, както и да организира обучения за бизнеса за предимствата и начините за кандидатстване за финансиране чрез тези инструменти. БТПП се ангажира и да използва при необходимост и по молба от страна на Фонда своите международни контакти за привличане на кандидати за фонд мениджъри от ЕС.


20.06.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад