Назад

Председателят на БТПП откри Заключителната конференция по проект „Корпоративна социална отговорност за всеки“Проведе се заключителната Конференция по проекта „Корпоративна социална отговорност за всички“, организирана от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Конференцията успя да събере на едно място представители на работодателските организации,  академичните среди, бизнеса, неправителствените организации и на държавните ведомства, давайки възможност за многостранно обсъждане на въпросите по корпоративната социална отговорност в национален и в международен аспект.

Събитието откри Цветан Симеонов, председател на БТПП, който благодари на участниците и партньорите за проявения интерес и подчерта, че въпреки приключването на проекта, целящ повишаване на информираността, насърчаването на КСО остава една от основните задачи на Палатата.

Конференцията продължи с презентации от страна на заинтересовани страни, като Марина Стефанова, Директор „Устойчиво Развитие“ в Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, презентира измерението на КСО в малките и средни предприятия, както и основите на т. н. нефинансово отчитане. Представени бяха и данни от проведено изследване на Българската мрежа, като Стефанова подчерта, че са нужни повече усилия за установяването на КСО като споделена ценност, а не като единичен акт на филантропия. В заключение бе изразено и становището, че множество МСП са всъщност КСО - ангажирани и извършват социално-отговорна дейност, без да осъзнават тази категоризация на доброто управление и обществения интерес.

От страна на МТСП, г-жа Теодора Тодорова, държавен експерт в Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“, също направи презентация, акцентирайки върху държавните приоритети за КСО и в частност целите за повишаване качеството на живот в синергия с повишаването на икономическото развитие. Обявени бяха и предстоящите планове на МТСП в помощ на развитието на КСО.

В заключителния панел на Кофнеренцията бяха очертани развитията на въпросите по КСО от гледна точка на международните актьори – правителства, НПО-та, международни организации и международни нормативни актове. Представени бяха също така 8-те основни инструмента на КСО (Глобалния договор на ООН, Ръководните принципи на ОИСР за мултинационалните компании, Стандарта ISO 26 000 и др.) и отношенията на различните държави към тях. Отново бе подчертано, че КСО е преди всичко доброволност и че ако бъде трансформирано в законово задължение, то натурата на корпоративната социална отговорност ще изчезна и ще се превърне просто в корпоративно спазване на законите.

„Корпоративна социална отговорност за всеки“  е партньорски проект, финансиран от Европейската комисия, който се реализира от Турската конфедерация на работодателските асоциации (TİSK) в сътрудничество с работодателски организации от Югоизточна Европа и Международната организация на работодателите (IOE). Цел на проекта е популяризирането на социалната дейност и ангажирането с обществено полезни практики от страна на бизнеса, като координатор по изпълнението на проекта за България е БТПП в качеството си на  председател на българските работодателски организации.


23.11.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад