Назад

Учредяване на Съвет по иновации към БТПП 
11 май 2011 година от 10.30 до 13.00 часа
В Сградадата на БТПП ул. Искър 9  зала А
Първи стъпки за създаване на ИНОВАТИВНА БОРСА 
ПОДРОБНОСТИ: Съветът ще съдейства за въвеждане на иновационни продукти и услуги  в икономиката та страната и ще осъществява връзката между частния сектор, научните институти, университети  и компетентните държавни органи, като чрез БТПП ще: 
Разработва и представя на компетентните органи становища по нормативни актове и други документи, отнасящи се до  ускореното въвеждане на иновативни продукти и услуги с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката, в т.ч. в работната група към МИЕТ по изготвяне на проектозакон за иновациите.
Участва със свои представители в работата на различни държавно-обществени органи;
Обсъжда стратегии и програми в областта на иновациите;
Участва в проекти и програми на ЕС и на други международни и национални донори и приоритетно по инициативата ДЖЕРЪМИ;
Прави проучвания относно принципите, тенденциите и добрите практики при въвеждане на иновативни продукти и услуги;
Изготвя анализи относно проблемите при  взаимодействието между създателите на научни иновативни продукти и стопанските субекти в страната и предлага конкретни  мерки за решаване на тези пробелеми;
Организира чрез БТПП срещи, дискусии и кръгли маси за обсъждане на актуални въпроси;
Организира чрез БТПП обучения и семинари 
Консултира членовете на съвета и БТПП относно тяхно участие в програми и проекти.
Представлява пред банки, донорски фондове и организации и други държавни органи членовете на съвета.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
10.30 – 10.45 ч. Откриване на Учредителното събрание от Председателя на БТПП 
10.45 -  11.45 ч. Обсъждане и приемане на Правилник за устройството на дейността  на Съвета и Програма за работа през 2011 г.
11.45 -  12.15 ч. Избор на Ръководни органи на Съвета 
12.15 -  13.00 ч. Неформални разговори на чаша вино
ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от хода на правителственото заседание около 12 часа се очаква към Учредителното събрание да се присъедини Министър Трайчо Трайков

09.05.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад