Назад

Ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетитеБТПП проведе анкетно допитване по електронен път сред членовете на Палатата, вкл. браншови организации за ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите. 
 
Според членовете на БТПП основните причини за неосъществяването на иновации са несигурността в икономически план и липсата на финансиране,  тежестта на административните процедури при ОП Конкурентоспособност, която финансира иновативни проекти, както и липсата на квалифицирани кадри. Спрямо 2013 г. не се наблюдава промяна на ситуацията, освен, че се появява с еднаква тежест липсата на квалифицирани кадри, които да създават или да внедряват иновативни решения. 
 
През 2015г. предпочитаните източници за добиване на иновативни решения са предимно партньори -фирми от чужбина ( за 30 % от анкетираните), партньори – фирми от България – 25 %, и закупуване на лицензия за утвърден продукт 15%.  Показателен е фактът, че намалява броя на фирмите, които разчитат на партньорство с научни институти и университети от България ( при 37 % през 2013г., сега са 10 % с български научни институти и 0.00 % с университети)
 
Сътрудничеството с научни институти и ВУЗ намалява значително – то се свежда до наемане на стажанти и обучения - за 44.44% от анкетираните (при 67 % през 2012г.) и за консултантски услуги при внедряване - при 22.22% от анкетираните.
 
Предприемачите през 2015 г. все повече разчитат на собствените си възможности – собствените разработки са при 64,7 % от анкетираните, при  23% през 2013 г.
 
Резултатите от проучването показват, че недостатъчната информираност на бизнеса за научните разработки, както и слабата активност на университетите са двете основни бариери пред сътрудничество бизнес-наука. Слабата активност на университетите/научните институти за оповестяване на разработките им се отбелязва при 70% от анкетираните.
 
Като извод от анкетното проучване може да се отбележи, че връзката между бизнеса и научните среди е нарушена и процесът се влошава с годините.
 
Обобщени и детайлни резултати от проучването: ТУК
 

12.08.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад