Назад

Участие на БТПП в заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж към МИПредседателят на БТПП Цветан Симеонов участва в проведеното на 30 март заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж (КСИСР) - съвещателен орган към министъра на икономиката Божидар Лукарски. В заседанието участва зам.-министърът на енергетиката Антон Павлов и представители на работодателските организации.
 
Обсъден бе новият състав на Съвета и тематичните работни групи към него, които ще бъдат гласувани на следващо заседание. 
 
Дискутирана бе предстоящата наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, достъпа на индустрията до доставки на природен газ и очакванията на бизнеса относно цената на енергийните източници за промишлеността. 
 
 
 
*По настояване на браншовите организации на базовата индустрия Съветът е създаден през май 2012 г. Членове на Съвета с право на глас са и работодателските организации. 
Той е  в помощ на министъра в разработването на секторни и пазарни анализи и прогнози, в предприемането на мерки и решения за преодоляване на съществуващите проблеми, свързани с устойчивото развитие на българската икономика. 
Съветът осъществява връзката на институциите с ръководствата на базовата индустрия в страната, с основен принос в брутния вътрешен продукт, експорта, бюджета и трудовата заетост, участва в разработване на политики и мерки за увеличаване дела на българските производства с по-висока добавена стойност на вътрешния и на европейския пазар и за  подпомагане експорта  на българска продукция. Оновни цели са повишаване конкурентоспособността на българската икономика, производство и потенциал за реализация на вътрешния, европейския и на пазара в трети страни.
 

31.03.2015 г.

Още новини:

Видео:

Назад