Назад

Предизвикателствата пред развитието на България през програмния период 2014-2020

Българската търговско-промишлена палата бе един от организаторите на Националeн форум „Предизвикателствата пред развитието на Република България през програмния период 2014-2020“, осъществен съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС).
 
Зам.-министърът на МИЕ Анна Янева направи обзор на целите и задачите, които трябва да изпълни България през програмния период 2014-2020 в областта на икономиката и енергетиката. "Визията за развитие на българската икономика към 2020 година е постигане на интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж с цел повишаване на жизнения стандарт чрез въвеждане на конкурентно образование и обучение; създаване на условия за качествена заетост и социално включване; осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресусрната ефективност; гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване. 
В изпълнение на общия програмен приоритет на правителството МИЕ провежда прозрачна политика в областта на икономиката, енергетиката и туризма. Усилията са насочени към постигане на динамично конкурентоспособно развитие на икономиката, базирано на иновациите, оптимизиране на производствените вериги и секторите с висока добавена стойност, както и развитие на зелена и енергоефективна икономика като гаранция за устойчив растеж“, подчерта  зам.-министър Янева. Тя посочи още, че в краткосрочен план дейността на министерството обхваща изпълнението на няколко основни задачи сред които са стимулиране на малкия и среден бизнес чрез услесняване достъпа до финансиране, интернационализация, обучение и иновации.
 
„Българска търговско-промишлена палата е организация, която се стреми към прагматичен подход и работи в посока подпомагане на фирмите“, подчерта Цветан Симеонов, председател на БТПП. Той посочи още, че Палатата има амбицията постоянно да търси и открива недостатъците в действащата административна система, констатирани от предприятията, които всеки ден търсят начини за оцеляване и запазване позиции на пазара. Първото затруднение и пред българските, и пред чуждестранните инвеститори е тежката администрация и свързаната с нея корупция. Като втора трудност Симеонов посочи твърде динамичното в последните години законодателство, което затруднява предприемачите в изготвянето на добро планиране и реализиране на дейността им. На трето място – за удовлетворение във фокуса на правителството - е ограниченият и непосилен достъп до финансиране.
 
По отношение на Кодекса на труда Цветан Симеонов обърна внимание от необходимостта да се прави разграничение между отделните предложения за подобряване на Кодекса, дадени от страна на неправителствените организации. Според БТПП Кодекса не е балансиран и има много формалности, които на практика не се изпълняват от малките фирми, а създават предпоставка за корупция. 
Кодексът на труда има и друг недостатък - работодателят по никакъв начин не може едностранно да прекрати договор, за разлика от служителя, който може да извърши това с едномесечно предизвестие. Това е база, която създава практика за изтичане на кадри от едно предприятие в друго, като се има предвид, че е инвестирано в дадения служител и за обучение, и за квалификация. „Този недостатък на Кодекса трябва да бъде отстранен.“, коментира председателят на БТПП.
„Ако България не се справи с наболелия проблем – корупцията - и с безнаказаността на администрацията, не могат да се очакват добри резултати и в Европейския съюз“, допълни Симеонов. 
 
„С цел подпомагане процеса на стабилност и сигурност на пазара на стоки БТПП разработи мобилно приложение, чрез което след сканирането с телефон на всеки баркод, може да се провери дали съдържащият се уникален идентификационен номер е легитимен или не“, подчерта Цветан Симеонов.
 
Други важни теми на форума бяха:
  • Икономическите и техническите науки – двигател на динамично и конкурентно развитие на икономиката
  • Технологии, иновации – конкурентноспособност, интелигентен растеж
  • Актуални задачи пред ФНТС и неправителствените организации за постигане на Националните цели на икономическото развитие
 

13.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад