Назад

Откриване на процедура за определяне на изпълнител Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност на целевите групи за нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения

 

ОБЯВА

за

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Българска търговско-промишлена палата, със седалище гр. София и адрес на управление гр. София 1058, ул. „Искър” № 9, адрес за кореспонденция гр. София 1058, ул. „Искър” № 9, тел.: (02) 8117 476, факс: (02) 987 32 09, e-mail: tradereg@bcci.bg, z.georgieva@bcci.bg, лице за контакт: Здравка Георгиева, на длъжност „Координатор на проекта”, тел.: (02) 8117 476, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-2.1.07 по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, финансиран в рамките на процедура „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори”, бюджетна линия BG051PO001–2.1.07 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява процедура за определяне на изпълнител „открит избор” с обект „предоставяне на услуги”.

Предмет на процедурата за избор на изпълнител е „Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност на целевите групи за нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения в целевите отрасли по проекта”  по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пояснителният документ и документацията са публикувани и на следните интернет адреси: www.bcci.bg/,  www.az.government.bg/,  http://www.eufunds.bg , http://www.nea-project.bcci.bg/

 

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЦЕЛИЯ ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ >>

 

Оферти се подават на адрес:

гр. София 1058, ул. „Искър” № 9, партер, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. Краен срок за получаване на оферти ‑ 16:00 ч. на 22.03.2013 г.

 


01.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад