Назад

Цветан Симеонов пред СИРСП :Трябват ни повече предприемачески умения за фирмите

Искаме акцентът да падне върху подкрепата за предприятията да получат по-добре обучени и квалифицирани кадри,  снижаване на възрастта за обучение по предприемачество и увеличаване на часовете за обучението в тези умения  - на това обърна внимание в изказването си председателят на БТПП пред заседанието на Съвета за икономическо развитие и социални политики. 

В предложения за обсъждане документ на Съвета за икономическо развитие и социални политики: Приобщаващ растеж - Заетост и социално включване са отбелязани областите за въздействие, които в голяма степен се припокриват с Националната програма за развитие, като една част от тях съвпадат с насоките, приети от Общото събрание на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

БТПП подкрепя следните изразени идеи в документа: 
подкрепа за получаване от българските предприятия на повече възможности за осигуряване на обучение/квалификация/ преквалификация на техните работници и служители. 

Конкретно искаме да видим снижаване на възрастта за обучение по предприемачество и увеличаване на хорариума по обучението в тези умения.

Ние трябва да създадем условия за лесно навлизане на пазара и за стартиране на собствен бизнес, като обща мярка за насърчаване и на младежката заетост.
Изразяваме подкрепа за интеграция на най-уязвимата част от пазара на труда с фокус върху младежите, чрез подобряване тяхната пригодност за заетост, в т.ч. чрез осигуряване на нови работни места за тях, придобиване на опит в реална работна среда (стажуване и чиракуване), интензивно обучение за придобиване на ключови компетенции, координирани усилия за ограмотяване и придобиване на адекватни на търсенето на пазара на труда образователно равнище и професионална квалификация, предоставяне на качествени посреднически услуги на пазара на труда и др.
Искаме да видим намаляване на разликите в обученията в елитните училища и другите. И при нас и при други работодатели идват  хора с  добри дипломи от завършено средно образование, които пет години са изучавали езици, а не могат две думи да кажат.Такива учители, които произвеждат такива кадри, аз не бих им дал и половината от заплатата. С държавното оценяване се постига един много по-добър начин да се види кой до къде е стигнал.


Някои от предложените начини за постигането на тези цели, обаче, не съвпадат с тези на членовете на БТПП в следните насоки:


Не се създават условия за равнопоставеност на предприятията (пример: „Инвестиции в човешките ресурси във високопроизводителни, високо- технологични и иновативни предприятия, имащи потенциала да създават висока добавена стойност. Високите технологии могат да се ползват от добре обучена работна сила, а иновациите – да се създават и прилагат от работна сила с нужните знания и умения. Директна подкрепа на работодателите за разкриване на нови работни места приоритетно в тези сектори, както и „зелена икономика“).
Това е добре, въпросът е обаче останалите какво ще правят? Затова ние ще искаме да се оценяват проекти за финансиране на иновации в конкретни предприятия , а не субективната преценка на на някого да служи за подбор , кое е иновативно и кое не е. И от тук следващите въпроси – дали е иновативно на регионално, на европейско или на световно ниво.
Имат пожелателен характер (пример: „Подкрепа за малките и средни предприятия и предприемачеството. Това включва както възможност за достъп до инвестиции в човешките ресурси, така и подкрепа за въвеждането на гъвкава и по-продуктивна организация на производствения процес. Подкрепата за предприемачеството и стартирането на собствен бизнес е важна интервенция за насърчаване на младежката заетост.”).
Нека да дадем възможност на малките и средните фирми да участват в обществените поръчки, в това число и чрез насърчаването и финансиране честично на образуването на клъстери. 

Бихме желали да не се  карат работодателите да плащат два пъти за едно нещо, което администрацията е задължена и в момента да извършва дейности в тези области със средствата, които се преразпределят от държавния бюджет (пример: “Инвестиции в капацитета на публичните служби на пазара на труда, в три направления: 
Повече информация и по-добро „обгрижване” на търсещите работа и бизнеса; 
Разнообразяване на услугите, предоставяне на търсещите работа, и повишаване на тяхното качество. Става дума за мотивационно обучение, психологическо подпомагане, кариерно консултиране и др. 
Най-важното е да превърнем бюрата по труда в място, което е предпочитано и от заетите лица, търсещи друга работа, която да ги изведе до по-високи етапи от тяхното кариерно развитие; (3) По-добро прогнозиране на потребностите на бизнеса от работна сила с определена квалификация и компетентности. Това трябва да стане с участието на самия бизнес, който да определи модула, в чиито рамки да се развиват инвестициите в знанията и уменията на работната сила.”
Смятам, че сме много близо до постигането на консенсус по тези въпроси – така завърши изказването на Председателя на БТПП.

Моето категорично убеждение е, че без икономическо развитие трудно можем да говорим за всякакво друго развитие на една нация и на една държава -това каза президентът Росен Плевнелиев на заседанието на Съвета за икономическо развитие и социални политики, на тема: "Приобщаващ растеж: заетост и социално включване"."Европа очевидно вече 4-та година не излиза от икономическата криза, която стартира през 2008 г. Краткосрочно не виждаме и такива перспективи. Това ни мотивира да се държим отговорно, да взимаме важни решения, знаейки, че растежът не може да бъде купен от днес за утре", посочи държавният глава. По думите му преди да има силен растеж в Европа, трябва да се създаде потенциал за растеж. Потенциал за растеж се създава с държавнически решения, реформи и усилия на много институции с правилните механизми за подкрепа”, посочи държавният глава.

14.06.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад