Назад

Процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: “Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги ......"ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.1, ал.1; чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Българска търговско-промишлена палата със седалище и адрес на управление гр. София,   1058, ул. Искър № 9, адрес за кореспонденция гр. София,   1058, ул. Искър № 9, факс: (02) 987 32 09, e-mail: tradereg@bcci.bg, z.georgieva@bcci.bg, лице за контакт: Здравка Георгиева, на длъжност координатор на проекта, тел.: 02/8117 476, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-2.1.07, по Проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” се осъществява по процедура  „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: “Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по трудовоправни и осигурителни отношения, фирмено поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложение на системата GS1””.

Пълната документация може да бъде изтеглена от ТУК, както и от следните интернет адреси: http://www.nea-project.bcci.bg/, www.az.government.bg/, www.eufunds.bg

Оферти се подават на адрес: гр. София, 1058, ул. Искър № 9, Партер, от 09.00 ч. – 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. на 27.06.2012 г.

Краен срок за получаване на офертите в БТПП – 16:00 ч. на 27.06.2011 г.


11.06.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад