Назад

Време е сами да генерираме добри европейски практики

Изходът е единствено да изградим и укрепваме европейско си самосъзнание, да се чувстваме като достойни граждани на ЕС


  Беата ПапазоваБТПП, ръководител на проект 

Преди да бъде разработен проектът, не си давах ясна сметка, че проблемът за наличието на неформална икономика в трудовоправните и осигурителните отношения е толкова сериозен. Още след първите дейности по Проекта на БТПП, на управляващия екип стана ясно, че хората приемат за естествено да са наети на една заплата, пък да се осигуряват на друга. Питахме се защо това няма да хрумне на един „стар” европеец, а на „новите”, каквито сме ние, ни се струва естествено. Това е цената труда, смисълът на социалната сигурност и част от обществения договор във всяко общество. Така или иначе това е само едно от проявленията на сивата икономика, които са толкова разнообразни. Някои свързват тази „икономика” само с рецидивите на пряката икономическата престъпност, обаче в сферата на трудовите правоотношения проявите не само са по-масови, но и ефектът е по-отчетлив. По-лошото е, че работодатели и работници системно извършват нарушения, не само защото дълги години не са сакционирани, а най-вече защото не познават правната рамка.

Проектът на Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, е амбициозен и това личи още от самото му заглаие. Дейностите, които ще продължат четири години, са насочени към идентификация и ограничаване на всички форми на неформалната икономика.

За палатата, като най-голямата работодателска организация, проектът е много важен по три причини. На първо място след приключването му проявите на неформалната икономика трябва да са значително по-малко, въпреки че сме наясно, че едва ли ще успеем да сведем нарушенията до нула. Това е работа на държавните институции и регулации. Проучванията показват, че често се случва и работодатели, и работници, да стават формални нарушители на закона заради слаба информираност. Това е явление, което би могло да се корeгира с инструментите на проекта.

Втората много важна причина е бюджетът, който за четири години е близо 9 млн. лв. Зад тези пари са предвидени широк спектър от  дейности – организирането на 332 събития в 28 областни града, като голямата част от тях са дискусии и семинари. Предвиждаме да бъдат създадени и да останат трайно да функционират  мрежи, които ще включват всички заинтересовани страни. Организирането и провеждането на сериозно количество конференции и кръгли маси залагат проблемът сива икономика в трудовите правоотношения да бъде поставен в широк дискусионен кръг. В основа на дискусиите се поставят резултатите от едно мащабно проучване сред работодатели и работници от осем ключови сектора. Целта е да бъде измерено познаването на правната рамка на трудовоправните и осигурителните отношения. Предвиждахме да разпространим 4000 анкетни карти сред членовете на палатата, но в последствие броят нарастна до над 6000. Решихме да разширим обхвата, тъй като резултатите от това проучване ще рефлектират върху всички други дейности по проекта. 

Третата причина е във възможността този проект да стане генератор на добра европеска практика. Ние си дадохме сметка, че обученията и дискусиите няма как да обхванат всички заинтересовани страни, подготвяме брошура и интернет сайт.  Вече започна работата по създаването на електронна платформа с уеб базирана интерактивна информационна среда за осигуряване на възможност за он-лайн обучения, дискусионни форуми, интерактивен обмен на мнения, идеи, информация и добри практики.

За да осигурим устойчивост на дейностите по проекта разписахме създаването на механизъм, който да поддържа на високо ниво информираността на целевите групи за прилагането и промените в действащото законодателство. Предвиждаме обединяване на различни инициатива като създаването на електронен Информационен пул за документи и добри практики при регулирането на отношенията между социалните партньори с цел подобряване на секторния социален диалог. Свикнали сме само да се запознаваме и да се опитваме да прилагаме добри европейски практики, но време е да започнем сами да ги генерираме.

Освен това ще създадем виртуална „Социална академия”, чрез която ежегодно ще се организират двусеместриални дистанционни он-лайн обучения на социалните партньори и техните членове за надграждане и поддържане на правната им информираност. Въпросът е знанието за законодателните промени в социалната сфера да не е оставено само на юридическите съветници и експерти, а да станат повод за дискусии и обект на по-широк обществен фокус.

Предвиждаме да издаваме тримесечен информационен бюлетин „Социални практики” на книжен и електронен носител. Ще изградим сигнален механизъм за разпращане на електронни съобщения за правените изменения в действащото законодателство. Ще разработим Кодекс по бизнес етика, който ще разпространим до всички целеви групи и заинтересовани лица.

За устойчивостта на проекта от особено значение е предвиденото създаване на регионални мрежи за сътрудничестно между целевите групи в 6-те региона по планиране, които ще включват всички заинтересовани лица от съответния регион за по-широко използване на партньорските подходи при разпространението и  прилагането на добри практики.

Във всеки един от 28-те областни града ще бъде ситуиран офис, в който да се подават сигнали за нарушаване на трудовото законодателство. Хората ще могат да депозират оплакванията си, а звената на БТПП ще имат ангажимента да ги обобщават и да се предлагат управленски решения за изпълнителната и законодателната власт.В тези офиси ще се дават и консултации по вече възникнали казуси.

Този проект ще ни накара да осмислим новата ситуация в която се развиват социалните отношения след като и формално ние сме европейци и трябва да спазваме общите правила -  както работниците, така  синдикатите и работодателите. Реално условията на кризата принуждават хората да се съгласяват на всякакви неща – работодателите свиват производството, да намаляват заплати, а работниците да се съгласяват да не получават целите си заплати особено, когато са в по-ранна възраст.

Това е причината проектът на БТПП да алармира за смисъла на този проблем и да търси начин за разрешаването му. В хода на проекта има предвидано изграждането на методически и учебен инструментариум за започване на масово обучение на целевите групи. След това целевите групи вече  няма да имат оправдание, че не познават нормативната уредба и заради това грешат. Целта е да се направи всичко възможно да се промени манталитета. Нека си признаем, че е обидно партньорите ни от ЕС да ни мислят за Андрешко и да смятат, че за българина законът е нещо, което задължително трябва да се заобикаля. Знаем, че това е една твърде амбициозна задача, тъй като все още има хора, които се гордеят с това, че са „преметнали” закона. Причината за това мислене може би все още се крие в слабостта на държавата и това, че хората са свикнали да не разчитат на нея.

Изходът е единствено да изградим и укрепваме европейско си самосъзнание, да се чувстваме като достойни граждани на ЕС и да започнем не само да мислим, но и да се държим като европейци – като спазваме правилата и имаме отговорно поведение.
10.08.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад