Назад

Обучение на експертите на БТПП с месторабота в регионалните ТПП по проекта БЗУТ

БТПП проведе семинар с експертите от Регионалните търговско-промишлени палати/камари за повишаване на знанията и квалификацията им чрез запознаване с новите приоритети в нормативната уредба на европейско и на национално ниво за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Основната лекция бе представена от  н.с. I-ва ст. инж. Митко Мирчев, посветена на темата „Стратегическа рамка на Европейския съюз за безопасност при работа за периода 2021 – 2027 г.“

В Стратегическата рамка са залегнали ключовите приоритети и действия за подобряване на здравето и безопасността на работниците, като са взети под внимание бързите промени в икономиката, демографията и моделите на работа.

Фокусът е поставен върху три основни приоритета:

  • предвиждане и управление на промените, касаещи прехода към зелена икономика, цифровизацията, изкуствения интелект и демографския преход;
  • подобряване на превенцията на свързаните с работата злополуки и заболявания и стремеж към „нулева смъртност“;
  • повишаване на степента на подготвеност за реакция при бъдещи здравни кризи.

По време на обучението бе обърнато внимание и върху психо-социалните рискове, породени от преминаване към дистанционна работа, водеща до размиване на границите между работния процес и личния живот на работещия и влияеща негативно върху социалните му контакти и здравето му поради непрекъснатото използване на видеодисплей.

Представен бе най-новият стандарт ISO/PAS 45005:2020 Безопасната работа по време на Пандемията от Covid 19.

Следвайки приоритетите на новата Стратегическа рамка на ЕС за здраве и безопасност при работа 2021-2027 г., в Република България е започнало разработване на Национална програма по безопасност и здраве при работа за последващ тригодишен период (2022-2024 г.).

По време на събитието експертите на БТПП в РТПП/К представиха кратка информация за състоянието на икономиката в различните региони, най-честите проблеми за предприемачите при осъществяване на дейността им и социално-икономическите последици в резултат на пандемичната криза.

Дискутирани бяха резултатите от изпълнението на делегираните от БТПП дейности по места с акцент върху ангажиментите на Палатата към Международната търговска камара Париж и Агенция „Митници“, във връзка с получените: Международна акредитацията и Разрешение за издаване на сертификати за непреференциален произход на стоки.

Проведено бе опреснително обучение за правилата, условията и доказателствените документите, необходими за установяване произхода на изнасяната стока - български/европейски/друг произход и спазванено на Регламент (ЕИО) №2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г., въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността и Приложенията към Регламент (ЕИО) № 2454/93 . Коментирани бяха въпроси относно издаването на сертификати за произход на стоки и възможността   при изготвянето им клиентите да използват Публичната част на Търговския регистър в Интернет  - http://newregister.bcci.bg/edipub/Home/Index?requested=1

 

 

 

 


14.10.2021 г.

Още новини:

Видео:

Назад