Назад

Българска търговско – промишлена палата не подкрепя искането по чл. 14, ал. 2 от ЗТМТМ за наемането на още 36 граждани на Република ТурцияБългарска търговско промишлена палата, както и работодателските организации отстояват позицията за създаване на повече възможности за достъпа до пазара на труда на работници – граждани на трети държави с увеличаване на процентите от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани.

Палатата вече изрази предходно становище по изпратеното от Вас писмо от 12.10.2020г. за получаване на разрешение за достъп до пазара на труда на 40 граждани на Република Турция.

Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 15, ал. 2 от ЗТМТМ, на сега действащото законодателство, достъпът до пазара на труда на работници – граждани на трети държави с ЕРПР се разрешава при условие, че общият брой на работещите за местния работодател чужденци не надвишава 35% (за малко и средно предприятие) от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на ЕС, ЕИП и лица с приравнени на тях права за последните 12 месеца.

Изключение от правилото може и е желателно да бъде допускано при условие, че са изчерпани всички възможности за намирането на кадри в условията на българския пазар на труда или този на ЕС.

С наемането на още 36 чужденци от фирма ДЗЗД „ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН“ процентът на допустимост ще надхвърли многократно законовите стойности и ще бъде над 724% (заложени с предходното заявление). Трябва също така да се отчете, че в момента безработицата в страната достига най-високите си прагове от десет години, а правителството и социалните партньори се опитват да запазят работните места на голяма част от заетите в компаниите.

Видно от представените с новото заявление документи фирма ДЗЗД „ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН“ е публикувала обяви в сайт за търсене на актуални работни позиции, като отново е поставила изискване освен за опит в строителството и говорене на турски език за всички позиции. Изискването за владеене на чужд език, извън официалните езици на ЕС, за извършването на дейности в сферата на общото строителството на територията на България би стеснило до минимум и дискриминирало възможностите за наемането, както на  работна ръка, така и на под-изпълнители.

На следващо място към заявлението не са приложени документи, от които да е видно, че фирма ДЗЗД „ДЖЕН-ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН“ е публикувала обяви, за намирането на работници от други държави членки на ЕС или ЕИП.

Във връзка с гореизложеното Българска търговско – промишлена палата (БТПП) не подкрепя искането по чл. 14, ал. 2 от ЗТМТМ за наемането на още 36 граждани на Република Турция. Палатата би подкрепила подобно искане, поради обществената значимост на строителния обект,  при условие че са изчерпани всички други възможности от страна на фирмата заявител.

                                                             С уважение,

                                                                               Цветан Симеонов-

                                                                               председател на БТПП         


16.11.2020 г.

Още новини:

Видео:

Назад