Назад

Има безпорен напредък в законопроекта на ЗОП

Цветан Симеонов – изказване пред Комисия по икономическа политика за Първо четене на ЗИД на Закона за обществените поръчки


 
Секретариатът на Комисията е разпространил предварително нашите подробни бележки и това ме улеснява.
Искам да акцентирам само на някой важни неща – съвсем телеграфно.

Има 10 позиции по които считаме, че има безпорен напредък в законопроекта които няма да изброявам. Има други 11 позиции по които считаме, че е хубаво нашите предишни предложения да бъдат отразени. Добре е представители на неправителствените организации да се предвиди да присъстват в комисиите. На второ място да има обявяване на по-широк кръг от данни от тези, които се публикуват в интернет за достъп на обществеността. 

На следващо място е нашето предложение за изключване на определен кръг лица от възможноста да кандидатстват, тогава когато в предишни обществените поръчки, че са имали явни нарушения. Маркирам също - нормиране на срок за плащането. Защото знаете за редица фирми това е изключително важно. 

Това ще означава забрана за възложителите да включват като критерии при оценката срока на плащане. Има много случаи в практиката, в които се определят изключително дълги срокове. Това често отрязва нормалните фирми от участие, които нямат контакт с възложителя.  Тогава когато някои има връзки и контакти с възложителя, кандидатства независимо от тези невъзможни за бизнеса срокове, записва повече от година плащания и после поради връзките му, след като спечели конкурса на него му се плаща, не след година ами след  месеца или два и по този начин конкурентите са отстранени. Това смятаме за една вредна практика. 

За нас е важно да остане в закона нормиране на задължение на възложителя да прави служебни справки във всички бази данни, които са под контрола на държавата. Тези факти да се декларират от участниците при кандидатстването, а по служебен път възложителя да прави справките. Защото една извадка на хартия от регистъра за дадена фирна днес е вярна, а утре фирмата може да е фалирала или да е в ликвидация.. Колкото по-късно се направи контрола на кандидатите, толкова ще е по-добре. 

В нашето становище има и 17 позиции, по които ние имаме различия от нововъведенията, които се правят, те са обяснени с мотиви, с ясни алтернативи, предали сме копие и на г-н Министър Дончев , ще дадем  копие на министъра на икономиката.

Благодаря за вниманието.
==============================================================

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ – 
г-жа Искра Фидосова
КОПИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА:
КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА; ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА
ПОЛИТИКА И МЕСТНО
САМОУПРАВЛЕНИЕ;
КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ ПО
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ


С Т А Н О В И Щ Е
на БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ОТНОСНО: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ –
СИГН. № 102-01-40 ОТ 10.06.2011 Г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФИДОСОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Членовете на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), след обсъждане на посочения по-горе законопроект, проведено на 15.06.2011 г. с участието на членове на БТПП – търговци и сдружения, вкл. и браншови организации изразяват следното становище:

1. Членовете на БТПП принципно подкрепят следните изменения, предлагани в законопроекта:
кодифицирането в един нормативен акт на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
конкретизиране кръга на лицата, разходващи бюджетни и извънбюджетни средства, за които е задължително прилагането на процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) - § 1 (чл. 7) от законопроекта;
въведеното нормативно задължение за възложителите да приемат вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки - § 3 (чл. 8б) от законопроекта;
въвеждането на нормативно задължение за разработването от изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки на образци на всички документи, свързани с прилагането на ЗОП - § 12 (чл. 19, ал. 2, т. 9) от законопроекта;
включване в регистъра на обществените поръчки по чл. 22 от ЗОП на информация за резултата от производството по обжалване - § 15 (чл. 22, т. 5) от законопроекта;
отмяната на задължението на възложителите да публикуват в „Държавен вестник”  предварлителното обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца - § 17 (чл. 23, ал. 1) от законопроекта;
конкретизиране на дейността на комисията в случаите, когато критерият е икономически най-изгодна оферта - § 61 (чл. 69а, ал. ал. 2 и 3) от законопроекта;
допълване на чл. 122г, ал. 1, т. 2 с основанието за връщане на преписката и продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка и от момента на законосъобразното решение за прекратяване на процедурата;
допълване на чл. 122г, ал. 4 на основанието за налагане на санкция от 10 % върху стойността  на сключения договор, когато има засягане на възможността на лицето, подало жалбата да участва в процедурата, или да бъде определено за изпълнител - § 60 (чл. 122г, ал. 4) от законопроекта;
допълване на чл. 122г, ал. 5 на основанието за налагане на санкция от 3 % върху стойността на сключения договор, когато няма засягане на възможността на лицето, подало жалбата да участва в процедурата, или да бъде определено за изпълнител.

2. БТПП констатира, че в законопроекта не са включени следните многократно правени предложения на нейни членове:

Задължително включване на представители на браншовите организации в комисиите по оценка, като в този състав комисиите дават становище и в случаите, когато:
а) се налага преминаване от открита процедура към процедура по договаряне с обявление (когато естеството на доставката, услугата или строителтвото не позволяват преварително определяне на стойността; естеството на услугата не позволява да се определят достатъчно точно техническите спецификации и др. посочени в чл. 84 от ЗОП специфични случаи);
б) се налага преминаване от открита процедура към процдура по договаряне без обявление (при наличие на обстоятелства на непреодолима сила);
в) се налага съкращване на сроковете по процедурите по обществена поръчка.
Нормиране на по-широк кръг от данни, които да съдържа регистърът на обществените поръчки (качеството на изпълнените услуги по сключените договори; данни за евентуално начислени неустойки и вреди по сключените договори, данни за кандидати, представили в процедура за обществена поръчка документи с невярно съдържание и др. под.).
Изключване на определени лица от кръга на кандидатите, за които в регистъра на обществените поръчки има вписвания за неизпълнение или неточно изпълнение по предишни възложени поръчки, или за кандидати представили неверни данни в процедурите по обществени поръчки.
Нормиране на срок за плащане от Възложителите не по-дълъг от 30 календарни дни, считано от датата на изпълнение на обекта на поръчката. Срокът за плащане да може да се удължава, ако това е обективно обосновано от специфичното естество или особеностите на договора, като не се надвишават 60 календарни дни. За по-дълъг срок на плращане да се изисква писменото съгласие на двете страни.
Регламентиране на забрана за възложителите да включват показателеля «срок за плащане» за оценка на икономически най-изгодна оферта.
Регламентиране на задължение за възложителя да закупи цялото количество или обем на обществената поръчка съобразно посоченото в обявлението и оферираното от класирания на първо място участник (респ. – да се забрани обявяването на обществена поръчка и сключването на договор за закупуване на определено/пределно количество стоки/услуги, за които възложителите нямат нужда и финансова обезпеченост).
Нормиране на сроковете за валидност на съдебните удостоверения за актуално състояниe, в случаите, когато търговецът не е пререгистриран в търговския регистър към Агенцията по вписвания. В последния случай справката за актуално състояние на търговеца следва да се извършва от възложителите по служебен път, с отразяване на времето на справката.
Нормиране на задължение за възложителите да извършват по служебен път всички справки по бази данни, поддържани от държавните и местни органи на власт.
Регламентиране на законова забрана за събиране от възложителите на други такси за документите по процедурата (освен тяхната стойност), като напр. такса за обработка на документите и др. под. (събирането на последните се практикува като «компенсация» на лимитираната цена за покупка на тръжна документация).
Нормиране на пределен процент от стойността на обществената поръчка като гаранция за изпълнение на договора.
Изрично регламентиране на санкции за възложителите при неспазване на законоустановения срок за освобождаване на гаранциите за участие и добро изпълнение по договор.

3. Членовете на БТПП имат възражения срещу следните изменения в ЗОП:
Изключване прилагането на ЗОП  за възложители, посочени в изменената разпоредба на т. 12 от чл. 12 (§ 4 от законопроекта).
Мотиви: Предлаганото изключване на ЗОП по отношение на посочените субекти не е конституционосъобразно, тъй като нарушава принципа на равнопоставеност. 
За употребеното в § 6 (чл. 14, ал. 2) от законопроекта понятие „опростени правила” е необходимо да се разработи легална дефиниция в „допълнителните разпоредби” на закона.
Отмяната на правомощието на АОП да обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) констатирани от АОП незаконосъобразни действия в процедури по обществени поръчки – § 12 (чл. 19ал. 2) от законопроекта. Във връзка с това БТПП възразява и срещу отмяната на чл. 20 от ЗОП (§ 13 от законопроекта).
Мотиви: Сега съществуващото подобно правомощия на АОП е гаранция за контрол при спазване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
Изменението на чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП (§ 12 от законопроекта), което освобождава възложителите от задължението да включват външни експерти в процедурите – възражението е във връзка с посоченото по-горе (в т. 2) предложение на БТПП в комисиите на възложителя задължително да се включват експерти на браншовите организации.
Отмяната на чл. 19, ал. 2, т. 26 от ЗОП (§ 12 от законопроекта),с което се заличава задължението на АОП да поддържа списък на лицата, за които има констатации за нарушение на процедури, свързани с разходване на средства от европейски фондове. Във връзка с това БТПП възразява и срещу отмяната на чл. 19, ал. 8 от ЗОП (§ 12 от законопроекта), която освобождава Агенцията за държавна финансова инспекция да изпраща на АОП имената на лица за които има констатации за нарушение на процедури, свързани с разходване на средства от европейски фондове.
Законопроектът следва да регламентира последиците (санкциите) от неспазването на срока по чл. 20а, ал. 5 (§ 14) от законопроекта.
Мотиви: При липса на подобна санкция спазването на срока остава пожелателно.
На конкретизация (легална дефиниция) подлежи употребеното в чл. 27а, ал. 6 (§ 22 от законопроекта) понятие „да променя изцяло”.
Задължението (а не правния избор) за публикуване в регистъра следва да остане за възложителите и в случаите, в които те удължават обявените срокове за подаване на заявления, когато в първоначално определения срок няма постъпили заявления или е получено само едно заявление – чл. 27б, ал. 3 (§ 22 от законопроекта).
Неясно е изменението в чл. 28, ал. 4 (§ 23 от законопроекта), с което се допуска цената на документацията за участие да бъде не по-висока от разхода за нейното отпечатване и копиране, поради обстоятелството, че няма легално съдържание на понятието „отпечатване” – вероятно се има предвид разхода за машинопис, но това трябва да се конкретизира.
Възражението срещу изменението на чл. 34, ал. 3 (§ 28 от законопроекта) е във връзка с посоченото в т. 2 по-горе искане на БТПП в комисиите задължително да участват и външни лица – представители на браншовите организации.
Няма аргументи за предлаганото в новия чл. 36а от ЗОП (§ 30 от законопроекта) право на възложителя да контролира работата на комисията за провеждане на процедурата и за издаване на задължителни за комисията указания преди издаване на нейното решение.
Мотиви: Това право създава риск за упражняване на влияние от страна на възложителя върху процеса на работа на комисията с цел „издействане” на определено крайно решение на тази комисия, което би било удобен мотив (основание) за същото решение на възложителя. Процесът на работа на комисията следва да бъде независим до момента на приемане на крайното й решение. Това осигурява безпристрастност и прозрачност в работата на комисията, респ. – на процедурата. Възложителят е в правото си да вземе решение, различно от това на комисията, за което той носи своята отговорност.
Допълнението в чл. 39, ал. 2, т. 3 - § 33 от законопроекта (с което се дава право на възложителя да прекрати процедурата, ако участникът класиран на първо място откаже да сключи договор, или не изпълни/не отговаря на определени изисквания) е неясно/необяснимо.
Мотиви: Текстът е неясен, тъй като „отменя” разпоредба от предходната алинея (т. 4), която задължава възложителят да прекрати процедурата, само ако класираният на първо, или второ място участник откаже да сключи договор.
Предлаганите в чл. 43, ал. 2, т.т. 1 и 2 от ЗОП (§ 39 от законопроекта) нови основания за изменение на сключени договори (замяна на дейности от предмета на поръчката в интерес на възложителя, когато това не води до увеличаване в стойността на договора и при намаляване на общата стойност на договора в интерес на възложителя, поради намаляване на договорени количества и дейности) може да доведе от една страна до намаляване на прозрачността на процедурата и от друга страна – до увреждане на интересите на изпълнителя.
Мотиви: Преди всичко възложителят трябва да подходи с достатъчна отговорност при стартиране на процедурата, като определи с необходимата компетентност точно вида на подлежащите на извършване дейности и тяхната стойност.
На следващо място – предлаганата възможност за частична замяна на дейности от предмета на поръчката, както и за намаляване на договорените количества и обеми не е достатъчно конкретизирана.
Ако има налице подобно ограничение до определени разумни нива, това би било приемливо. При липсата на подобно ограничение, обаче, това дава възможност на възложителя да подмени почти изцяло предмета/обема на поръчката. С това от една страна може да се спекулира, като се обяви голяма (по обем и стойност) поръчка, кандидатите за която не биха били много, а след това обемът и стойността на договора с избрания кандидат значително се намали. От друга страна – ще бъдат накърнени интересите на избрания кандидат, планирал своята работа с оглед първоначално обявения голям обем на поръчката, тъй като ще бъде принуден да изпълнява изменен договор с други по вид и по-ниски по стойност дейности. 
Поради аргументите, изложени в предходния абзац е неприемливо предложението по т. 5, б.”в” на чл. 43, ал. 2 от ЗОП (§ 39 от законопроекта) да се предоставя възможност за удължаване на договора с не повече от 6 месеца, когато „прекъсването на доставката или услугата би довело до съществени затруднения на възложителя”.
Мотиви: Понятието „съществени затруднения на възложителя” е твърде общо и неясно и създава широки възможности за възложителя да иска удължаване на срока на договора. Поради това понятието следва да бъде регламентирано в допълнителните разпоредби на закона.
Неприемливо е заличаването на израза „в зависимост от характера, количеството и обекта на поръчката” в чл. 51, ал. 1 - § 44 от законопроекта.
Мотиви: Промяната предоставя възможност на възложителите да поставят своеволни критерии за доказване на техническите и квалификационни възможности на кандидатите, несъобразени с характера, количеството и обекта на поръчката. Това може да има за резултат предварително целено (умишлено) прекратяване на процедурата с цел постигане на определени субективни цели за възложителя (напр. удължаване на срокове по сключени договори и пр.).
По съображенията, изложени в предходния абзац, БТПП възразява и срещу отмяната на чл.50, ал. 3 от ЗОП (§ 43 от законопроекта), с което се заличава задължението на възложителя да съобразява  изискванията за финансовото и икономическото състояние на кандидатите с обема на поръчката.
В предлагания текст на чл. 68, ал. 8 от ЗОП (§ 57 от законопроекта) e необходимо да се регламентира срок за комисията за изпращане на протокола.С уважение,
Цветан Симеонов-
председател на БТПП

07.07.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад