Назад

Становище на БТПП относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за хранитеБТПП принципно подкрепя част от предложенията в законопроекта  за изменение и допълнение на Закона за храните  с изложените мотиви към тях:

§ 2. Предложението за изменение на чл.19, ал. 1, т. 7 от Закона за храните ще подобри икономическия оборот, тъй като бързоразвалящите се храни са особена категория стоки, които не могат да бъдат предмет на последващи и дългосрочни във времето икономически действия, като препродажба, залог или ликвидация.

Също така Палатата предлага да се създаде нова т. 8 на чл. 19, ал. 1, със следния текст: „предвижда задължително заплащане на допълнителни такси и услуги, които се различават от предмета на договора и водят до ограничаване или са в тежест на една от страните“.

В условия на свободен пазар, важно е микро -, малките и средни предприятия да имат еднакви условия с останалите производители от Европейския съюз. Налагането на допълнителни „скрити“ такси от страна на част от участниците за вход, маркетинг и др. поставя в неравнопоставено положение малките фирми, които не могат да отделят подобен финансов ресурс за тези допълнителни услуги, които им се налагат.

БТПП не подкрепя предложението за създаване на нов чл. 23а от Закона за храните. С предлаганата разпоредба се въвежда задължение за предлагането на определен процент стоки от български фирми в големите вериги. Подобна норма е в противоречие на чл. 34 от Договора за функциониране на Европейския съюз, а именно свободното предвиждане и предлагане на стоки в рамките на Европейския съюз между държавите-членки.

Документът е изпратен до Десислава Танева, председател на Комисията по земеделието и храните.

С пълния текст на становещето на БТПП може да се зьапознаете ТУК.


11.08.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад