Назад

Фискалната политика и създаването на стимули за развитие на науката, иновациите и технологиитеКръгла маса на тема: „Данъчно-осигурителната система (ДОС) и перспективите за развитието на науката, иновациите и технологиите” се проведе в БТПП по инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ). Събитието бе открито от председателя на БТПП Цветан Симеонов и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на СИРТ и член на УС на Палатата.

Основната презентация на кръглата маса бе изнесена от доц. Иван Костов, бивш министър-председател на България (1997-2001 г.) и председател на УС на Центъра за анализи и управление на рискове при Нов български университет.

В своята презентация доц. Костов направи анализ на ефикасността на ДОС след промените от 2003-2008 и  показа, че приходите не гарантират възможности на държавата да развива образованието, като основен фактор за повишаване качествата на човешкия капитал. Той илюстрира закостенялостта на фискалната политика за насърчаване на иновациите и въвеждането на нови технологии. И в тази връзка посочи два аспекта: Първият е амортизационната политика, която след облекченията за компютрите, периферните устройства, софтуера и автомобилите остава непроменена досега - не е разрешена ускорена амортизация, която е един от най-силните фокусирани стимули за въвеждане на нови технологии. Вторият е, че вместо да се намали данъчната тежест върху реинвестираната печалба и да се увеличи облагането на дивидента, ЗКПО през 2008 г. въведе единна ставка върху печалбата и 5-процентното облагане на дивидента за физическите лица. Така намали стимулите за капитализиране на печалбата чрез инвестиране в иновации и нови технологии. Доц. Костов представи и виждане за конкретизация на фискалните цели, така че да се създадат стимули за развитие на науката, иновациите и технологиите у нас.

Към кръглата маса бе проявен голям интерес предимно от членове на Съвета по иновации, от средите на науката и от членовете на Съвета на браншовите организации при БТПП. В дискусията се включиха: инж.Александър Банев, председател на УС на Националната предприемаческа и занаятчийска камара;  доц.Георги Райчевски от ГИС Трансфер център; доц. Емил Влахов от Института по физика на твърдото тяло при БАН и др. По време на дискусията бе предоставено експертно становище от доц. Костов и от неговия колега Димитър Бъчваров  и по други въпроси като: публично-частното партньорство при финансирането на науката и иновациите у нас, присъединяването на България към :ERМ 2, респективно и към Еврозоната, обслужването на външния дълг на страната през следващите години и др.

Приложение: Презентация    и    Допълнителни бележки към презентацията


28.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад