Назад

Първи резултати от изпълнението на пилотна програма за насърчаване на стажуването

Целта е популяризиране на добри практики сред работодатели, желаещи да наемат стажанти или чираци


БТПП започна изпълнението на дейности от разработена пилотна програма за насърчаване на работодателите за наемане на стажанти и чираци. Програмата е разработена в рамките на проект „Increaseing SME apprenticeship engagement“, който стартира в края на 2015г. и е финансиран по програма Еразъм+ . Проектът цели да проучи съществуващите системи на професионално образование, обучение и чиракуване в партниращите страни; да анализира добри практики от Германия и Канада, на базата на които да разработи пилотни програми за Великобритания, България и Полша.

Пилотната програма за България стартира през септември 2016 г. и включва изпълнението на следните дейности:

  • организиране на информационни срещи за запознаване на МСП от ползите от назначаване на стажанти;
  • разработване на „Наръчник за ментори“, съдържащ практични съвети и информация относно техники, прилагани в процеса на работа със стажанти;
  • предоставяне на консултации и информация на работодатели, желаещи да наемат стажанти или чираци във фирмите си;
  • предоставяне на актуална информация за схеми за финансиране по ОП Развитие на човешките ресурси, насърчаващи наемането на стажанти и чираци;
  • предоставяне на добри практики и материали в областта на чиракуването и стажуване, които се прилагат успешно в Германия и Канада.

Подробна информация за проекта е налична на страницата на БТПП: (http://www.bcci.bg/bulgarian/projects/erasmus_pluse/news.htm ). Палатата ще изнесе подробности около предстоящи мероприятия от пилотната програма през 2017 година.


29.12.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад