Назад

Заплащането да расте за повече работа, а не за повече „нужда“

Мнението на работодатели, на служители и на наети по трудов договор лица по предложенията на министъра на труда и на синдикатите за ръст на заплатите през 2011г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА БТПП
 
Във връзка с предложенията на Министъра на труда и социалната политика за ръст на заплатите през 2011г. с два варианта - с 11,07 % или с 11,67 % и на синдикатите за увеличение на Минималната работна заплата (МРЗ) на 290 лв., Българската търговско-промишлена палата осъществи допитване в периода 15-19 април 2011г. по електронен път, до 3500 члена с колективен e-mail адрес, до преките членове на БТПП и членовете на УС на БТПП., както и с анкетно проучване сред служители и наети по трудов договор в градовете Русе и Силистра.
В този интервал от време бяха получени 82 отговора от работодатели, и 41 отговора от служители и наети по трудов договор.
Поставените въпроси бяха свързани основно с административното увеличение на заплатите, увеличаването на Минималната работна заплата, гъвкавото работно време и почасовото заплащане, критериите за определяне на изменението в заплащането на труда.
1. Отношението Ви към административното увеличение на заплатите?
Отношение на работодателите:
15.6 % - Приемам го, но ще правя съкращения на персонала
14.3 % - Приемам го, без да правя съкращения на персонала
68.8 %  - Не го приемам
Специфични мнения на работодатели: (цитати)
„Държавата би следвало да регулира заплатите в държавния сектор”
„Не може автоматично и служебно да се правят такива промени. Времената са различни......”
  „Заплатата трябва да съответства на качеството на положения труд, а не на решенията на администрацията.”
„Увеличението на заплатите може да се случи само в резултат на подобряване на икономическите показатели във всяка конкретна фирма и то не пропорционално на всички служители, а в зависимост от конкретния принос и правилата за РЗ в самата фирма.”
Отношение на работещите:
Приемате ли административно увеличение на заплатите като знаете, че може да последват съкращения?
ДА – 51,22 %
НЕ – 48,78 %
Коментар 
- Показателен е фактът, че доминира отрицанието за административно определяне на заплащането на труда в търговските дружества. Това е принципна позиция, която е свързана с необходимостта от регулиране на взаимоотношенията на фирмено и браншово ниво на пазарни принципи, които са свързани както с възможностите на фирмите, така и с пазара на труда. В същото време се дестабилизират финансовите планове на фирмите по средата на годината.
- Ако се въведе по административен път увеличаване на заплатите, то фирмите ще преминат към съкращения, особено в отрасли които не са във възход.
- Фирмите, които могат да поемат такова увеличение, без да извършват съкращения, ( да не се забравя, че това са членове на БТПП), са от порядъка на 14 %. Не без значение обаче е и фактът, че при свиване на дейността на МСП, те ще имат възможност да увеличат своя пазарен дял.
- При служителите и работещите по трудов договор позицията е почти паритетна – почти половината от анкетираните предпочитат запазването на работното място вместо увеличаването на заплатите
2. Ако има административно увеличение на Минималната работна заплата, готови ли сте да увеличите пропорционално заплатите на всички служители?
Отношение на работодателите:
ДА – 10,4 %
НЕ – 88,3 %
Специфично мнение на работодатели: (цитат)
 „Увеличение - след атестация на  всеки  сътрудник”
Отношение на работещите:
Ако има административно увеличение на МРЗ на 270 лв, ще искате ли пропорционално увеличение на Вашата заплата ?
ДА – 80,5 %
НЕ – 19,5 %
Коментар на Цветан Смеонов председател на УС на БТПП:
- Резултатите показват категорично, че увеличението на МРЗ ще бъде последвано от една верижна реакция от запазване на съотношението в заплащането между различните категории работещи в едно предприятие, което не е възможно за 88,3 % от работодателите. 
- Съществува една категория фирми ( членове на БТПП), при  които минималната заплата е в пъти по- висока от 240 лв, и едно административно увеличение няма да промени съотношението в заплащането между различните категории.
- Почти 90 на сто от работодателите са против идеята за автоматично увеличение на заплатите и на всички останали служители при условие, че се увеличи минималната работна заплата. При мнението на работниците и служителите прави впечатление, че 80 процента, са склонни да свържат едно увеличение на МРЗ и с пропорционално увеличение и на тяхното заплащане. Това означава, че ще има претенции за пропорционално  увеличение на всички заплати. Това може да има като резултат едно напрежение в обществото. Желанието за спазване на пропорцията и извън зоната на минималните заплащания е в противоречие с намерението на огромна част от работодателите (близо 90 процента ) които смятат, че това не се полага за всички. В този смисъл се страхуваме, че ефекта от увеличаването на минималната работна заплата може да бъде с далеч по-голям магнитут отколкото промени само за работниците на МРЗ и за работодателите, които имат такива работници 
3. Какъв ще бъде според Вас резултатът ако се вземе решение за административно увеличение на минималната работна заплата на 270/290 лв: 
Отношение на работодателите:
37,7 % -  ще има увеличаване на безработицата;
53,2 % -  преминаване на фирми от официалната икономика към неформалната;
35,1 % -  увеличаване на разходите на държавата, заради увеличените средства за МРЗ и всички обвързани с нея плащания;
27,3 % -  увеличение на приходите на държавата от нарастналите средства в социалното осигуряване;
Специфични мнения на работодатели: (цитати)
 „ Не, защото вече са пъти по-големи от предложената минимална заплата.”
„Увеличението на МРЗ води до увеличение на целия ФРЗ на фирмата. Увеличението на целия фонд с 11,67% води до реален фалит на фирмата.”
 „Заплащането расте за повече работа, а не за повече „нужда“.
Коментар 
-  Доминира убеждението, че една подобна административна мярка ще бъде във вреда на цялата икономика – това е мнението на 90,9 % от анкетираните. ( общо на четирите въпроса отговорите надвишават 100 %, поради увеличеният ефект от мярката).
- Анкетираните сигнализират, че тази мярка ще навреди на Държавния бюджет, и ще го дестабилизира.
- Без да са информирани за необходимите разходи от държавния бюджет, ( около 950 млн. лв. допълнително, по данни на МФ), 35,1 % от анкетираните твърдят, че увеличението на МРЗ ще увеличи разходите на държавата, и не са предвидени в държавния бюджет за 2011г.
- 27,3 % отчитат, че ще има нарастване на средствата за социално осигуряване, но се отбелязва в техните коментари, че системата не е реформирана и няма яснота как ще бъдат изразходвани тези средства.
За да улесним отговорящите дадохме примерни отговори, за това какъв ще бъде ефекта – за 40 процента от работодателите това ще доведе до увеличаване на безработицата. Повече от половината от работодателите имат притеснение, че ефектът ще се изрази в увеличаване на неформалната икономика. Повече от една трета от работодателите си дават сметка, че ще има по-високи разходи и за държавата, а с това и за бюджета, тъй като и тя е работодател на една част от тези които са на минимална заплата. Интересно е, че около 27 процента смятат, че увеличеноите но МРЗ ще доведе до нарастване на приходите в НОИ, но този нелогичен на пръв поглед отговор, когато се свърже с претесненията на повече от половината, че ще има увеличение на сивия сектор , получава своето обяснение. 
Повече от една трета от отговорилите работодатели определено имат притеснение, че в тазигодишния бюджет не са предвидени разходи за увеличение на МРЗ . В този смисъл не трябва да се забравя, че едно увеличение на МРЗ ще води до реално увеличение на разходите на фирмата за наемането на работници, защото ще има увеличение на вноските в НОИ и на други елементи на трудовите правоотношения. Даже някои мениджъри са изчислили, че 11.67 увеличение на целия фонд за работна заплата може и да доведе в някои случаи до фалит на фирмата, тъй като вече са достигнали минимума на работниците, които могат да поддържат. Затова казват, че заплащането трябва да расте за повече работа, а не заради нарастнали нужди. Отношенията работник – работодател  са основани на предоставяне и на плащане за работната сила , а не за изпълнение на социални програми, като фондации, помощи за бедните и прочее.
4. Отношението Ви към наемането на служители на гъвкаво работно време и почасово заплащане?
Отношение на работодателите:
77,9 % -   Приемам го
15,6 % -  Не го приемам
Отношение на работещите:
87,8 % -   Приемам го
12,20 -  Не го приемам
Коментар на Цветан Смеонов председател на УС на БТПП:
- Първият извод който се налага е, че правната уредба е необходимо да се измени спешно в посока на създаване на възможност за наемане на гъвкаво работно време с почасово заплащане. В различни отрасли със сезонен характер това е наложително.
- Тези работодатели, които не приемат този начин на работа - от техните коментари е видно, че характера на трудовия процес не дава такава възможност.
- работещите, които не приемат този начин на трудови взаимоотношения, се опасяват, че ще има некоректно изменение в работното време, и заплащане не според вложения труд .
По отношение на гъвкавото работно време, работниците за разлика от синдикатите, 88 процента приемат гъвкавото работно време  и почасовото заплащане като измерител на  техния труд. В този смисъл всяко противопостяване на въвеждането временна заетост и разкриването на бюра за временна заетост от страна на синдикатите  видимо се отличава от позиците на интервюираните работници и служители. Не бива да се забравя, че сме поели ангажимент (в споразумението по 60-те мерки за борба с кризата), да дискутираме начина на определянето на МРЗ.
Ние проверихме какви са нагласите и в тази насока и виждаме, че 75 процента от работодателите са склонни да приемат ръст на работната заплата свързан с ръст на производителността на труда , 16 процента са склонни да приемат като допълнителен индикатор конкурентоспособността на икономиката, а едва 14 % биха приели роля в оценката на МРЗ да играе факторът ИНФЛАЦИЯ.
5. Както Ви е известно механизмът за определяне на МРЗ в Пакта за икономическо и социално развитие (2006-2009г.) – включва четири критерия от които само един, свързан с приноса на наетите по трудов договор (производителността на труда). Критериите са:
a. инфлацията
b. растежът на производителността на труда
c. конкурентоспособността на икономиката
d. промените в данъчно-осигурителното облагане
Кой от критериите считате за най-релевантен:
Преценка на работодателите:
71 % - растежът на производителността на труда
16 % - конкурентоспособността на икономиката
14 % - инфлацията
( отговорите надвишават 100 %, тъй като някои анкетирани са определили повече от един критерий)
Кой от критериите считате, че трябва да бъде изключен от механизма:
50 % -     промените в данъчно-осигурителното облагане
33 % -     конкурентоспособността на икономиката
26 % -   инфлацията
( отговорите надвишават 100 %, тъй като някои анкетирани са определили повече от един критерий)

Коментар на Цветан Смеонов председател на УС на БТПП:
- Доминира мнението, че за определяне на изменението на заплащането на труда от най- голямо значение е ръстът в производителността на труда, и в много по- малка степен инфлацията. Конкурентоспособността на икономиката се счита като едно положително условие и стабилност, която може да се вземе предвид при определянето на заплатите.
- Промените в данъчно осигурителната тежест се коментира от работодателите като най- нерелевантният критерий, който не трябва да участва при формирането на заплатите – първо той не зависи от хората на наемния труд и от техните резултати, и второ – за сега правителствената програма обещава стабилни ниски нива на данъците.
Приложените резултати и коментари може да използвате свободно с означение ИЗТОЧНИК  БТПП®2011
Специфични КОМЕНТАРИ ПО ПОВДИГНАТИТЕ ВЪПРОСИ
 (Анкетата е анонимна и източниците не се посочват, но се съхраняват в отдел Анализи на БТПП)

1  Отношението Ви към административното увеличение на заплатите?
- Държавата би следвало да регулира заплатите в държавния сектор
- Намирам го за абсурдно!
- В момента не може да се мисли за никакви увеличения. Намаляваме заплати и освобождаваме служители всички фирми в бранша!
- Не мога да си обясня фокусирането върху размера на минималната работна заплата Предложи се да се работи с минимална часова ставка - но се подвигна буря срещу това предложение Защо, след като в нормалните държави се ползват именно мин часови ставки. Вероятно защото трябва да се смени изцяло сегашния режим кодекс на труда и на договаряне и регистриране на трудовите договори. Той е остарял и пълен с неработещи норми, особенно за сезонно заети в туризма и в селското стопанство. Като че ли основната  идея сега е да има нарочни капани и да се налагат ния невероятно тъпи глоби  - до 15 000 лв / зает без договор. За всички е ясно, че така само с една глоба се убиват малките фирми и всички вкупом отиват "на гърба" на Тотьо Младенов. А той пък реши с тия глоби да вдига средната заплата. Смях. Но това е друга тема. Но за това се искат сериозни дебати и най-вече инвестиции за увеличаване на производителността. А оттам пък подготвени в средното образование млади хора, за да могат да работят с техниката. Всички го знаем, но се правим на наивници. И си потъваме последователно. Желая ви повече успех в истинската насока за разрешаване на проблемите.
2  Ако има административно увеличение на минималната работна заплата, готови ли сте да увеличите пропорционално заплатите на всички служители?
- При нас заплатите многократно надвишават МРЗ, така че няма основание да са вързани за нея. Освен това ние плащаме за принос в работата...На нас отгоре (държавата) не ни дава работа, по-скоро ни пречи, как така тя ще решава с колко да вдигаме ние заплатите? Това се отнася и за синдикатите. Заплащане расте за повече работа, а не за повече „нужда“. Когато ние плащаме високи заплати, вдигаме заплатите, работим изцяло „на светло“, плащаме огормни данъци и осигуровки, никой едно благодаря не казва, а сега ще ни карат и още да повишаваме заплати – защо и на какво правно основание?
- Не може автоматично и служебно да се правят такива промени. Времената са различни......
- Те са достатъчно високи за текущото състояние на бизнеса
-  Заплатата трябва да съответства на качеството на положения труд, а не на решенията на администрацията.
- Административното увеличаване на мин.работна заплата единствено ще увеличи данъци и такси изчислявани на нейна база и заплатите в публичния сектор, който и сега е достатъчно голяма финансова тежест за държавата. Винаги ми е било странно точно чии интереси защитават профсъюзите, когато настояват за това. Ясно е, че със сигурност ще се повишат значително и заплатите на държавни чиновници, изчислявани на  база МРЗ.
- Заплатите могат да се увеличат при увеличаване приходите във фирмата, а не при намаляването им!
- При сегашните икономически условия фирмата ни среща множество финансови затруднения. Не можем да си позволим увеличение на заплатите.  
- Не е правилно да има административно увеличение на заплатите.
- Ние осигуряваме служителите си на реалната РЗ. Реалната минимална заплата в България надвишава 400 лв. Крайно време е да излезем от сивата иковномика 
- Не смятам, че момента е подходящ /поне за нашето дружество/ за увеличаване на заплатите без съкращения
- Увеличението на МРЗ не кореспондира с увеличена ефективност на служителите, а само с повече плащания към държавата, която не стимулира бизнеса и повишаването на неговата производителност. 
- Дори най-ниските заплати в дружеството ни в пъти надхвърлят минималната за страната, т.е. връзка между тях и минималната работна заплата не е уместна.
- Качеството и производителността на труда в България е изключително ниска и трябва да се акцентира върху този аспект. Не чувам от синдикатите никакви коментарии по въпроса
- В момента финансовото състояние на фирмите е крайно нестабилно и не може да се говори за каквито и да било допълнителни разходи
- Недалновиден или чисто популистки ход,който ще даде някакъв резултат само там,където целия състав на дадена фирма е на минималната заплата и където реално има приходи,но се пести от осигуровки,т.е. тези фирми и така са с единия крак в сивата икономика и какво им пречи да прехвърлят и другия крак.
- Увеличението на МРЗ води до увеличение на целия ФРЗ на фирмата. Увеличението на целия фонд с 11,67% води до реален фалит на фирмата.
- Секторът, в който работим е в тотална криза и въобще не може да се мисли за увеличение на заплатите. Служителите разбират това и единственото, което искат е запазване на работните места.
- В години, в които се борим да спасим добрите и качествени професионалисти, гаранти-райки натовареност на мощностите се и работодателите на МСП работят за 3-ма, немотивираното увеличение на РЗ/калпак е вредно. Вероятно ще оставя част от хората на половин работен ден; 
- МРЗ не влияе на възнаграждението за положен труд от персонала. Нормално то е по-високо от МРЗ и по високо от минималните прагове  от НКИД за страната.
- Не може в частния бизнес държавата да определя заплатите
- Увеличението на заплатите може да се случи само в резултат на подобряване на икономическите показатели във всяка конкретна фирма и то не пропорционално на всички служители, а в зависимост от конкретния принос и правилата за РЗ в самата фирма.
- При сегашното свиване на пазара в нашата сфера, особено в резултат на застоя в строителната дейност, е немислимо да се завишават доходите.  
- Принципно, нашите  заплати  са обвързани с количеството произвеждана продукция.
- Увеличение – при увеличен ефект от дейността – да!
- Заплатите са свързани с други фактори – приходи, бюджет, ефективност, конкуренция на пазара на труда. 
- Не, защото вече са пъти по-големи от предложената минимална заплата.
- За увеличение на РЗ в този момент не може да се мисли по една причина.Няма нарастване на продажбите в резултат на което да нарасне печалбата ,а от там и РЗ.На против имаме спад на продажбите ,на всичко отгоре дистрибуторите ни казват дайте ниски цени.Ние не качваме цените на нашите продукти, в същото време цените на суровините и материалите се качват и ние производителите сме в затворен омагъсан кръг. Просто се чудим до кога ще продължава този хаос. Ужасно е да си производител в днешна България.Още малко и ние ще преминем към съкращения.Въобще имам чувството че всячески политиката на всички нива е насочена кам унищожаване на малкия и среден бизнес.Щом това се цели ще дойде момента отново на 1989г.,но този път може да се окаже не чак толкова мирен прехода. На там отиват нещата този народ като остане на улицата и е гладен  му действат само първичните инстинкти.Мисля, че сега е много важен момент.Трябва да се направи всичко възможно, че да бъде запазен малкия ,фамилен бизнес.В  момента той храни обикновенния човек .Всичко останало е политика и много големи интереси и пари.Не само това този бизнес не е сив .СИВ Е ГОЛЕМИЯ БИЗНЕС.На това погледнете.
- След атестация на  всеки  сътрудник
3 Какъв ще бъде според Вас резултатът ако се вземе решение за административно увеличение на Минималната работна заплата на 270/290 лв: 
- Частният сектор, основно генериращ националния доход в момента, изнемогва, поради свития пазар, липса на финансиране /основно за експортните производства/ и междуфирмената задлъжнялост. Административното завишаване/МРЗ/ или занижаване /цените на горивата/ са неща от друго време, когато държавата организационно генерираше доходите на населението. Сега частният бизнес със своята предприемчивост и труд генерира докода на държавата и ми се струва, че по-скоро трябва да му се помага или поне да не се товари с допълнителни разходи.
- Последното-за увеличение на приходите на държавата е само относително (на единица работна сила).В абсолютно изражение увеличение не очаквам,поради факта,че при стагнацията на пазара,свиване печалбите на фирмите,вътрешно фирмената задлъжнялост и  бездействието на държавата за стимулиране на икономиката няма откъде да се формира допълнителен  ФРЗ,който да се разпределя,т.е.фирмите ще търсят вариант да покриват  заплати и осигуровки със същия ФРЗ  чрез допълнителни съкращения (накъде ли повече),намаляване на работното време на персонала (официално) и въобще преразпределение на същата сума за ФРЗ,както досега.
- Увеличаване на всички плащания на гражданите, защото много такси са свързани с МРЗ. Така, че основно ще пострадат гражданите не фирмите. Парите, насочени към бюджета ще излезат от търговския оборот и ще отидат в доказано неефективната систама на държавните разходи, което си е прокризисна мярка!
- ..Това което се очаква от високите етажи няма да се получи ,на против и това което е влизало като данъци и осигоровки ще спре тъй като малкия и среден бизнес ще остане в миналото.Даваме път на големите вериги и монополи но те ще ни откъснат на всички главите.Парите от тях отиват в чуждия джоб ,а не в нашия.Някога във времето ще бъде отчетено ,но.....нас няма да ни има...
4  Отношението Ви към наемането на служители на гъвкаво работно време и почасово заплащане?
- До сега не сме имали тази практика, но ако условията ни принудят ще се наложи да се лишим от работещи на пълно работно време и с постоянни договори, към наемане на същите почасово. 
- за нашата дейност - складова логистика и спедиция - не е приложимо. приемам го като възможен начин на организиране на отношенията работник - работодател.
- Приемам, ако характера на производството го позволява. В нашия бранш (разработка на софтуер) много трудно може да се приложи
- приемам го като краен вариант , в изключителни случаи и то за не особено кмвалифицирана работа;
- Наетите на почасова работа хора са несигурни в утрешния ден.Те трябва да работят на няколко места за да си осигорят екзистенц минимума за месеца.Това е един много важен показател поради който работника не може да изпълнява качествено задълженията си.Не се учи гледа като на нещо временно само за да се изхрани,а това рефлектира най-вече върху качеството и от там бърху  всичко останало- да не изреждам 
5 Както Ви е известно механизмът за определяне на МРЗ в Пакта за икономическо и социално развитие (2006-2009г.) – включва четири критерия от които само един, свързан с приноса на наетите по трудов договор (производителността на труда). Критериите са:
- инфлацията
- растежът на производителността на труда
- конкурентоспособността на икономиката
- промените в данъчно-осигурителното облагане
Други Ваши коментари за механизма за определяне на заплатите: 
- Този министър се вживява в ролята на Тодор Живков да казва кой, кога и с колко ще вдига възнаграждения. Само се чудя до кога ще му се обръща толкова внимание.
- Да се мери ефективност на работата, включително на работещите в държавния сектор. «Меренето» става с редовни проучвания на удовлетвореността на потребителите на услугите им. Базовата заплата да им е не повече от 150% на МРЗ, а всичко оттам нагоре да са под формата на ежемесечни бонуси, които като размер да зависят от качеството и количеството на свършената работ, такак както тя се възприема от обслужваниет лица, а не от шефовете.
- Свободен пазар на труда с криминализиране на неплащането на пълните осигуровки.
- Колкото по-малко е влиянието на профсъюзите за заплатите толкова по-добре. Иначе ставаме – Гърция. И трябва да се отчитат особеностите на българия спрямо другите страни от ЕС. Например едно предприятие в Германия няма нужда от денонощна охрана от по 20-30 човека за предприятие, нито полска охрана за да охранява посевите на земеделските производители.
- Много слабо съм запознат със смисъла за определяне на МРЗ.  За мен е факт, че в строителството и шивашкия занаят експлоатацията на работниците е на много високо ниво, а там масово работниците работят без договор или са осигурени на МРЗ. Имам  чувството, че в голяма степен от ниската МРЗ се облагодетелстват  основно работодателите. Повишавайки МРЗ, ние ще създадем стимул за предприемачите да подобрят организацията на работата и оптимизират  работните си процеси с цел запазване на конкурентноспособността си. Задържането на ниска МРЗ спомага за задържане на производителността и ефективността на работата на бългорските работници на нива от 20 до 200% по-ниски от тези в развитите страни.  
- Пазарът на работна ръка определя заплатата. 
- ..от социална гледна точка инфлацията е важен критерий за заетите, но не и за работодателите.......
- Промените в данъчно-осигурителното облагане се регулират от държавата, т.е. зависят от нея.
- Трябва ни Минимална Почасова Тарифна Ставка по браншове – като в САЩ. Защо трябва да измисляме колелото? Какво е 270 лв /173,6 часа средномесечно – 1,555 лв на час .....
- Трябва да се акцентира върху качеството и производителността на труда на персонала. Това ще доведе до по-големи приходи и съответно може да се говори за ръст на работната заплата. Съответно трябва да се въведе наказателна отговорност за недобросъвестни работодатели, които не плащат своевременно заплати, осигуровки и не спазват трудовото законодателство.
- Заплатите трябва да се определят от количеството и най-вече качеството на свършената работа, а държавата да не увеличава данъчното и осигурително бреме.

25.04.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад