Назад

Обсъждане на Проект на Стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020

Състоя се заседание на Консултативния съвет към Министерството на икономиката и енергетиката, на което се разгледа представеният проект на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020. На заседанието взе участие Беата Папазова – съветник Европейска интеграция и проекти към БТПП. 
 
Структурата, целите и приоритетите на Стратегията са тясно обвързани със Small Business Act /SBA/ – Законът за малкия бизнес на ЕС, който определя политиките по отношение на малките и средните предприятия на Единния европейски пазар. Специфичното за Стратегията е, че към хоризонталния подход на SBA е добавен и секторен подход, отразяващ конкретните потребности на страната. На заседанието се изтъкна, че Стратегията създава условия за съпоставимост при напредъка на страната. Маркирани са и конкретни мерки, които да се вземат през първата година от следващия програмен период.
 
Обсъдиха се проблемните области за малкия и средния бизнес. Представен бе анализ на сегашното състояние и мястото, което България заема в ЕС по отношение на производителност и иновативност на предприятията. Страната ни има най-ниска производителност на труда в ЕС и това налага преструктуриране на икономиката. 
 
Посочиха се целите, които България се очаква да достигне до 2020 г., както и индикаторите, по които да се измерва постигането на тези цели. Бе направена съпоставка между ситуацията в 6 държави-членки на ЕС, подбрани по брой население и територия, сходни с българските, със ситуацията в страната, като изводите са за значително изоставане на България с изключение на  областите „Предприемачество”, където страната от 24-то място в ЕС сега е на 9-то, и „Втори шанс” – от 22-ро на 16-то. По отношение обаче на „Иновации”, „Околна среда” и „Интернационализация на МСП” България е на предпоследно място.
 
Като най-перспективни и бързо развиващи се отрасли в момента се очертават автомобилостроенето и до голяма степен информационните технологии и филмовата индустрия. За съжаление най-много бързорастящи предприятия с годишно увеличение на оборотите поне с 20% са в търговията – 47%, за разлика от промишлеността – 27% и транспорта - 9%, услугите – 8%, селското стопанство – 7% и строителството – 2%.
 
Социалните партньори и останалите участници в заседанието посочиха тесните места в развитието на бизнеса и препоръчаха промени в нормативната уредба, както и за реално намаляване на административната тежест за фирмите, за което се дадоха конкретни предложения.
 

24.07.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад