Назад

Дискусия за въвеждане на комплексно административно обслужване

Дискусионен форум по проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд се състоя в столичния хотел“ Шератон“. 
 
Участие във форума взеха и представителите на БТПП Заря Салова, експерт-юрист и Петър Гутев, гл. експерт „Административно обслужване“, защото качествените услуги за бизнеса и доброто административно обслужване, според всички констатации на бизнеса в последните години, са една от трите пречки за инвестицинно пристъствие в България, заедно с корупцията и прекалено „динамичното“ законодателство.
 
Бяха представени и обсъдени методологията за описание на процедурите и за анализ на работните процеси на административните услуги, както и избраните приоритетни административни услуги за реализация като комплексни. Специално внимание бе отделено на предложенията за реинженеринг в Българска агенция за безопасност на храните, в община Велико Търново и в Изпълнителна агенция Морска администрация.
 

20.06.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад