Назад

Предложения на БТПП за работата на НСТС през есента

BCCI ®2012
 
БТПП счита, че НСТС, вече в новия си състав, трябва да започне работа от основополагащите документи, които са важни за цялата икономика и за социалната политика на страната. На първо място преглед на изпълнението на икономическата програма на ГЕРБ, с която тя спечели изборите, както и изпълнението на т.нар. Антикризисни мерки (59 плюс една). Тези мерки бяха формулирани от участниците в НСТС, с огромно усилие и напрежение, в продължение на един значителен период от време. По наша предварителна информация в антикризисните мерки има значително по-добро изпълнение, отколкото в икономическата програма на ГЕРБ. Палатата счита, че сега е добре да се направи един преглед, докато мандатът все още не е изтекъл. Така ще могат да бъдат положени усилия до края на този мандат, възможно най-голяма част от тези обещания, поети пред избирателите, да бъдат изпълнени, а не да се чака идването на изборите.
 

Що се отнася до Бюджет 2013, БТПП ще подкрепи усилията на Правителството, да не се повишават основните данъчни ставки - особено за корпоративния данък и за доходите на физическите лица. Ще подкрепим разходната част на бюджета да бъде запазена, ако може при балансиран бюджет, но в никакъв случай да не надхвърля 3% дефицит на бюджета. Също така ще подкрепим запазването на равнището на преразпределение на общите бюджетни разходи по КФП спрямо БВП около 35%. Радваме се, че голяма част от инфраструктурните проекти се изпълняват в срок и това ще има положителен ефект.
 
Бихме желали бюджетът да осигури ускоряването на реформите в секторите, по които България търпи критики. Това са – правосъдие, вътрешен ред.
 

Ще настояваме да се направи един сериозен преглед на изхарчените средства до сега и да се предвидят необходимите средства. В най-скоро време да се реализира обещанието за електронното правителство, което без съмнение ще окаже положително въздействие и върху степента, в  която България е критикувана за корупция.
 

Ще се постараем в бюджета и въобще в мерките по неговото изпълнение, да видим стъпки от Правителството към реформи в бизнес средата, ориентирани към възстановяване на икономическия растеж, включително по-нататъшно ускоряване  възстановяването на данъчния кредит по ДДС.
 

Що се отнася до намерението за намаляване на ДДС като цяло или за въвеждане на диференцирани ставки за определени продукти, оценката на нашите експерти е, че това ще бъде прибързано в сегашните условия.
 

В сферата на социалните разходи, ако все пак при формирането на бюджета се намерят някакви резерви и възможности, Палатата не възразява да се даде допустимо увеличение на пенсиите, като се започне от най-уязвимата част на пенсионерите с най-ниските доходи и се върви до където средствата позволяват.
 

БТПП също така счита, че ако има и се намерят резерви в бюджета, е крайно време да се пристъпи към намаляване на данъка върху печалбата на ЕТ от 15% на 10% и успоредно с това се отмени данъка върху дивидентите. Това ще бъде добра предпоставка за изсветляване на дейността на фирмите и стимул за много фирми да показват именно в България своите печалби и да разпределят дивиденти в България, което косвено ще подпомогне отново бюджета.

15.08.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад