Назад

Конкурентоспособност и инвестиции

Председателят на БТПП Цветан Симеонов взе участие в заседание на Съвета за икономическо развитие и социални политики към Aдминистрацията на Президента на Република България
 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов взе участие в заседание на Съвета за икономическо развитие и социални политики към Aдминистрацията на Президента на Република България и представи ПОЗИЦИЯ
Представяме пълния текст

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) изразява следните позиции във връзка с материалите за дискусията на тема „Конкурентоспособност и инвестиции”:
Считаме, че позицията на България по конкурентоспособност в международните класации не е удовлетворителна и всички дискусии на тази тема са полезни за формиране на целенасочени и ефективни действия и политики.
Основните причини са не само обвързаността на българската икономика с глобалната криза, а и някои недостатъци в нашата система, които оказват влияние (Приложение 1).
Не е необходимо да има консенсус за избор на приоритетни сектори. Идеята да се стимулират отделни сектори на икономиката не е справедливо решение. В такъв случай възникват  въпроси какво ще бъде отношението към останалите сектори, които не са възприети като приоритетни. Необходимо е да се създадат условия за обща привлекателност за стопанска дейност.
Секторните политики, подкрепяни от държавата нямат устойчив характер. Инвеститорите носят отговорността за своята дейност и когато възвръщаемостта на вложените средства е под очакванията, те трябва да търсят други решения. По тези причини секторните политики е наложително да се ограничат в това в кои сектори има усшени инвестиции и те да бъдат популяризирани.
Идеята за развитие на секторите трябва да бъде инициирана на местно ниво според ресурсната специфика на населените места, но не е необходимо да бъде стимулирана на национално ниво. В приоритетите на Национална програма за развитие България 2020 се визира именно активизиране на специфичния потенциал на регионалните и местните икономики.

Клъстерите като форма на организация е една много положителна идея, но тя трябва да бъде инициатива на самите инвеститори или на браншовите организации. 
Важни мерки за привличане на инвестиции е ускорено снижаване на праговете, с което ще се насърчат не само на големите инвеститори, но и малкия и среден бизнес. В този смисъл БТПП одобрява развитието на индустриалните зони, като смята, че популяризирането на нулев корпоративен данък  в общини с висока безработица, трябва да бъде по-активно за увеличаване на инвестициите в тях.
БТПП предлага и мерки за растеж и подобряване на конкурентоспособността в Приложение 2.
Обучението и образованието не само е необходимо да се обвържат с потребностите на икономиката, но и да се насърчи формирането чрез него на предприемачески нагласи и умения в младите хора на възможно най-ранен етап.
С УВАЖЕНИЕ,
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТПП


Приложение 1

Проучване на БТПП (октомври 2011 г.) относно проблемите, които срещат фирмите при дейността си:
o Най-много фирми – 81,5% се оплакват от бавното административно обслужване като проблем, който са срещали;
o На второ място е липсата на квалифицирана работна сила, посочен от 64,2% фирмите;
o Корупцията и нелоялна конкуренция на фирми от сивия сектор се посочва от еднакъв процент от фирмите – 60,4%;
o 58,5% от фирмите отбелязват, че са срещали затрудненията в достъпа до финансови средства;
o 52,8% от бизнеса са срещали пречки при стартирането или изпълнението на дейности по проекти на ЕС;
o 50,9% съобщават понасянето на солидарна отговорност заради друго неизрядно юридическо лице като проблем, с който са се сблъсквали;
o Голям е броят и на фирмите (41,5%), които са посочили като проблем забавяне в плащанията от държавата, но тук трябва да се има предвид, че  не всички фирми имат договорни отношения с държавните институции.

Приложение 2 

Проучване на БТПП през февруари 2012 установи, че българските фирми очакават ръст в икономиката, като резултат по подобрение на бизнес климата и повишение на конкурентоспособността на фирмите, при изпълнение на следните най-важни 10 мерки:
1. Запазване на нивата на корпоративния и подоходен данък и недопускане на увеличението им под външно влияние.
2. Ускоряване на възстановяването на ДДС.
3. Намаляване на броя на регулаторните режими. 
4. Съкращаване на времето за издължаване на задълженията на държавата по договори към бизнеса. 
5. Разширяване на броя на електронни услуги от държавните и общински институции, включително подаване и отчитане на документите по европейските проекти по електронен път. 
6. Намаляване на административните такси и аргументираност при определяне на техния размер, при прилагане на разходопокривния подход.
7. Ефективно противопоставяне срещу корупцията – с превантивна дейност срещу ограничаване възможностите за вземане на решения по целесъобразност от служителите в публичния сектор. 
8. Опростяване на процедурите по оперативните програми на ЕС. Ускорено издължаване към бенефициентите на дължими суми по оперативните програми, ускоряване на действащите и стартиране на нови схеми. 
9. Имуществена (персонална и ведомствена) отговорност на административните  служители за неотговаряне в срок на подадени жалби и сигнали, запитвания. 
10. Премахване на административното увеличение на Минималните осигурителни доходи (МОД), в браншове, за които няма постигнати споразумения. Коментари в Блога на БТПП 

03.05.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад