Назад

Важни разяснения за онези, които искат да се трудят и получават повече

След постъпили запитвания от членове на Българска търговско-промишлена палата, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” даде допълнителни разяснения относно възможността за работа по повече от един договор


Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 48 часа седмично за навършилите пълнолетие работници и служители. При изричното им писмено съгласие работниците и служителите по чл. 113, ал. 1, т. 2 от КТ могат да работят и повече от 48 часа. Работникът или служителят дава писменото си съгласие за работа повече от 48 часа седмично на работодателя, при когото работи. Писменото съгласие се дава на работодателя - страна по трудовия договор за допълнителен труд. Продължителността на работното време се изчислява за период не по-дълъг от 4 месеца, което означава, че писменото съгласие за работа повече от 48 часа може да се дава на всеки 4 месеца. Не се съдържа изискване за еднократност на периода, т.е. след изтичането му работникът или служителят може да даде съгласие за следващ период в рамките на срока на сключения договор за допълнителен труд. Законът не предвижда прекъсване на съответния период, за който е дадено съгласието, с времето, през което работникът или служителят ползва законоустановен отпуск.

В този смисъл би следвало да се приеме, че е допустимо лице, което работи по основен трудов договор на 8 часа, да сключи допълнителен трудов договор при същия или друг работодател за 4 или 3 часа на ден, като на всеки 4 месеца служителят дава писмено съгласие за работа повече от 48 часа, при условие, че с работното време по допълнителния трудов договор не се нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка. От това следва, че когато един работник или служител работи по два трудови договора (основен и допълнителен) общата продължителност на работното му време по тях не може да надвишава 12 часа.

 


27.06.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад